mobbing davası

Mobbing Davaları

Mobbing, işyerindeki sürekli ve sistematik taciz, zorbalık veya psikolojik şiddet olarak tanımlanır. Mobbing, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarını olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. Bu makalede, farklı sektörlerden kazanılmış örnek mobbing davaları incelenecek ve işyerinde mobbinge karşı hukuki mücadelenin nasıl sürdürüldüğü ele alınacaktır.

İçindekiler

Kazanılmış Mobbing Davaları

Örnek Dava: Çalışanın Sürekli Taciz ve Saldırıya Uğradığı Durum Bu dava, bir şirkette çalışan bir kişinin, amiri tarafından sürekli olarak taciz ve saldırıya uğraması üzerine açılmıştır. Mobbinge maruz kalan çalışan, psikolojik ve fiziksel sağlığının zarar gördüğünü kanıtlayarak davanın lehine sonuçlanmasını sağlamıştır. Mahkeme, şirketin mobbingi önlememesi ve çalışanın haklarını korumaması nedeniyle tazminat ödemesine karar vermiştir.

Örnek Dava: İş Arkadaşları Tarafından Sosyal İzolasyon Durumu Bir kamu kurumunda çalışan bir kişi, iş arkadaşları tarafından sürekli olarak dışlanmak ve sosyal izolasyona maruz kalmak nedeniyle mobbing davası açmıştır. Mahkeme, işverenin bu durumu engellememesi ve çalışanın psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine yol açması nedeniyle tazminat ödenmesine karar vermiştir.

Örnek Mobbing Davaları ve Sonuçları

  1. Örnek 1: İş Yeri Tacizi ve Tazminat Davası

Bir öğretmen, sürekli olarak yönetici ve meslektaşları tarafından aşağılandığı, iş arkadaşlarından dışlandığı ve iş yükünün bilinçli olarak artırıldığı iddiasıyla mobbinge maruz kaldığını belirtti. Davacı, hukuki süreç başlattı ve dava sonucunda tazminat kazandı. Mahkeme, işyerindeki mobbing nedeniyle psikolojik ve maddi zarara uğradığı sonucuna vardı.

Örnek 2: Mobbing ve İşten Çıkartılma Durumu

Bir şirkette çalışan bir çalışan, yöneticisi tarafından sürekli eleştirildiğini, aşağılandığını ve haksız yere işten çıkartıldığını iddia etti. Çalışan hukuki yollara başvurdu ve mobbing iddialarını kanıtlamak için tanıklar ve belgeler sundu. Mahkeme, mobbing ve haksız işten çıkartma iddialarını haklı buldu ve işe iade talebini kabul etti.

Örnek 3: Psikolojik Taciz ve İşveren Sorumluluğu

Bir şirkette uzun yıllardır çalışan bir çalışan, üst düzey yöneticisinin psikolojik tacizine maruz kaldığını öne sürdü. Davacı, şirketin mobbinge müdahale etmediğini ve bu nedenle işyerinde rahatsız edici bir ortamın oluştuğunu iddia etti. Mahkeme, şirketin mobbingi önlememesinin işveren sorumluluğunu ihlal ettiği sonucuna vardı ve tazminat ödenmesine hükmetti.

Mobbing Davalarında Hukuki Mücadele

Kanıtların Toplanması: Mobbing davalarında kanıtlar büyük önem taşır. Taciz mesajları, e-postalar, tanık ifadeleri gibi deliller toplanmalıdır.

Avukatlık Hizmeti: Mobbing davaları kompleks olabilir. Bir avukatın rehberliği, dava sürecinin daha etkili yürütülmesine yardımcı olabilir.

İş Mahkemeleri: Mobbing davaları iş mahkemelerinde görülür. İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yasal düzenlemelere uygun şekilde dava açılır.

Tazminat Talebi: Mobbing mağdurları, maddi ve manevi tazminat talepleriyle mahkemeye başvurabilir. Maddi kayıplar ve psikolojik travmalar göz önüne alınır.

Uyum Politikaları ve Önlemler: İşverenler, mobbingi önlemek ve hızlıca müdahale etmek için uyum politikaları geliştirmelidir.

Mobbinge Karşı Hukuki Mücadele ve Farkındalık

Mobbing, çalışanların yaşadığı ciddi bir sorundur ve hukuki mücadele gerektirebilir. Kazanılmış örnek mobbing davaları, işyerinde mobbinge karşı hukuki mücadelenin mümkün olduğunu ve mağdurların haklarını savunabileceğini gösterir. Hem çalışanlar hem de işverenler, mobbingi önlemek, farkındalığı artırmak ve adil çalışma ortamları yaratmak için çaba göstermelidir.

Amire Mobbing Davası

Amire mobbing davası, bir çalışanın üst yönetici veya amiri tarafından sürekli olarak taciz, hakaret veya haksız muameleye maruz kalması durumunda açılan davadır. Çalışan, amirinin haksız eylemlerine ve mobbing uygulamalarına dayanarak mahkemeye başvurabilir ve haklarını arayabilir. Amire mobbing davaları, çalışanın mobbingin etkilerini ve olumsuz sonuçlarını kanıtlayabildiği durumlarda genellikle lehlerine sonuçlanır.

Amire Karşı Mobbing Davası: Hukuki Mücadele ve İşyerinde Adalet Arayışı

Amirlerin çalışanlarına karşı mobbing uygulaması, işyerindeki huzur ve verimliliği olumsuz etkileyen ciddi bir sorundur. Mobbing, psikolojik şiddet ve taciz biçimlerini içerir ve mağdurların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu makalede, amire karşı mobbing davası açma süreci, hukuki mücadele ve işyerinde adalet arayışı ele alınacaktır.

Amire Karşı Mobbing Davası: Adımlar ve Süreç

Kanıtların Toplanması: Mobbing davası açmadan önce, yaşanan mobbing olaylarını kanıtlayacak deliller toplanmalıdır. Bu deliller, e-postalar, mesajlar, tanık ifadeleri, dokümanlar ve günlük tutmaları içerebilir.

Hukuki Danışmanlık: Mobbing davası karmaşık olabilir. Bir hukuk danışmanından veya avukattan profesyonel yardım almak, davayı daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir.

İş Mahkemesine Başvuru: Mobbing davaları genellikle iş mahkemelerinde görülür. Dava açılırken iş mahkemesinin yetkisi ve prosedürleri dikkate alınmalıdır.

Dava Dilekçesi Hazırlığı: Dava dilekçesinde mobbing olayları, tarihler ve detaylar ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Ayrıca, mobbingin çalışana olan etkileri ve talepler belirtilmelidir.

Delillerin Sunumu: Dava sürecinde toplanan kanıtlar ve deliller mahkemeye sunulur. Bu deliller, amirin mobbing davranışlarını ispatlamak için kullanılır.

Tanıkların İfade Verilmesi: Mobbing davası sırasında tanıkların ifadeleri, davayı desteklemek veya çürütmek için önemlidir. Tanıkların ifadeleri davayı güçlendirebilir.

Mahkeme Süreci: Davanın duruşma aşamalarında taraflar ve avukatlar, mobbing olaylarını, etkilerini ve talepleri mahkemeye anlatır.

Karar Aşaması: Mahkeme, tarafların argümanlarını değerlendirdikten sonra kararını açıklar. Amirin mobbing davranışları kanıtlanırsa, tazminat veya diğer hukuki sonuçlar söz konusu olabilir.

Mobbing Davası Açarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kanıtların Güvenilirliği: Toplanan kanıtların güvenilirliği ve doğruluğu önemlidir. Sahte veya değiştirilmiş kanıtlar davayı olumsuz etkileyebilir.

Hukuki Danışmanlık: Profesyonel hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti almak, davayı daha sağlam temellere oturtabilir.

Objektif Olmak: Dava süreci boyunca objektif ve resmi bir dil kullanmak, davanın etkisini artırabilir.

Zaman Aşımı: Mobbing davalarının da zaman aşımı süreleri vardır. Bu süreleri kaçırmamak önemlidir.

İşyerinde Adalet ve Mobbingin Önlenmesi

Amire karşı mobbing davası açma süreci, işyerinde adaletin sağlanması ve mobbingin önlenmesi amacıyla da önemlidir. İşverenlerin uygun politikalar geliştirmesi, eğitimler düzenlemesi ve mobbingi önlemesi, sağlıklı bir işyeri kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar.

Mobbinge Karşı Hukuki Mücadele ve İşyerinde Adalet

Amire karşı mobbing davası açmak, mağdurların haklarını savunma ve işyerinde adaletin sağlanması açısından önemlidir. Mobbing, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen bir sorundur ve hukuki yollarla mücadele edilmelidir. Profesyonel hukuki destek alarak, mobbing davasını etkili bir şekilde yönetmek ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak mümkündür.

Mobbing Davası Örnekleri

Mobbing davası örnekleri şunlar olabilir:

  1. Bir çalışanın sürekli olarak iş arkadaşları tarafından hor görülmesi ve küçük düşürülmesi nedeniyle açtığı mobbing davası.
  2. Bir şirkette çalışan bir kişinin amiri tarafından sürekli olarak baskı ve tehditlere maruz kalması üzerine açtığı mobbing davası.
  3. Bir kamu kurumunda çalışan birinin, yöneticisi tarafından işte sürekli olarak itibarsızlaştırılması ve çalışma koşullarının zorlaştırılması nedeniyle açtığı mobbing davası.

Mobbing Davası Örnekleri: Hukuki Mücadele ve İşyerinde Adalet Arayışı

İş yerlerinde yaşanan mobbing, çalışanların maruz kaldığı psikolojik taciz, zorbalık ve şiddet türlerini ifade eder. Mobbing, mağdurların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilerken, işyerindeki huzur ve verimliliği de ciddi şekilde zedeler. Bu makalede, farklı sektörlerden örnek mobbing davaları incelenecek ve bu davaların hukuki mücadelesi ele alınacaktır.

Örnek Mobbing Davaları ve Sonuçları

Örnek 1: İş Yerinde Psikolojik Şiddet ve Tazminat Davası

Bir fabrikada çalışan bir işçi, amiri tarafından sürekli olarak aşağılandığı, iş arkadaşlarıyla iletişim kurmasının engellendiği ve aşırı iş yüküne tabi tutulduğunu iddia etti. İşçi, hukuki yollara başvurarak mobbing davası açtı. Mahkeme, işçinin iddialarını kabul etti ve amirin mobbing davranışlarını tespit etti. İşçi, maddi ve manevi tazminat kazandı.

Örnek 2: Ayrımcılık ve İşten Çıkarma Davası

Bir bankada çalışan bir personel, amiri tarafından ayrımcılığa uğradığını ve sürekli olarak iş yerinde dışlandığını iddia etti. Mobbingin etkisiyle çalışanın ruhsal durumu olumsuz etkilendi. Çalışan, işverene başvurdu ancak çözüm bulunmadı. Mobbing mağduru hukuki yardım alarak dava açtı. Mahkeme, ayrımcılık ve mobbingi kanıtladı ve işverenin tazminat ödemesine hükmetti.

Örnek 3: İşyerindeki Taciz ve İşten Çıkarma Davası

Bir reklam ajansında çalışan bir tasarımcı, amiri tarafından sürekli eleştirildiği, kötü davrandığı ve aşağılandığını iddia etti. Tasarımcı, mobbing davası açarak işyerinde yaşadığı olumsuzluklara son verilmesini talep etti. Mahkeme, mobbingin varlığını tespit etti ve işvereni, mobbing mağdurunun işine geri dönmesini sağlamaya ve tazminat ödemeye zorladı.

Mobbing Davalarında Hukuki Mücadele ve Adımlar

Kanıtların Toplanması: Mobbing davaları kanıtlara dayanır. Mağdurlar, mobbing davranışlarını kanıtlayacak mesajlar, e-postalar, belgeler, tanık ifadeleri ve günlük tutmaları toplamalıdır.

Hukuki Danışmanlık: Mobbing davaları hukuki ayrıntıları içerir. Hukuki danışman veya avukat yardımı, davayı daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir.

İş Mahkemelerine Başvuru: Mobbing davaları iş mahkemelerinde görülür. Dava açılırken iş mahkemelerinin yetkileri ve prosedürleri dikkate alınmalıdır.

Dava Dilekçesi Hazırlığı: Dava dilekçesinde mobbing olayları, detaylar, etkileri ve talepler ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

Delillerin Sunumu: Dava sürecinde toplanan kanıtlar ve deliller mahkemeye sunulur. Bu deliller, mobbing davranışlarını ispatlamak için kullanılır.

Tanıkların İfade Verilmesi: Mobbing davası sırasında tanıkların ifadeleri, davayı güçlendirebilir veya çürütebilir.

Mahkeme Duruşmaları: Mobbing davası sırasında taraflar ve avukatlar, mobbing olaylarını, etkilerini ve talepleri mahkemeye anlatır.

Karar Aşaması: Mahkeme, tarafların argümanlarını değerlendirdikten sonra kararını açıklar. Mobbingin tespit edilmesi durumunda, tazminat veya diğer hukuki sonuçlar söz konusu olabilir.

Mobbinge Karşı Hukuki Mücadele ve Farkındalık

Mobbing, işyerinde maruz kalınan ciddi bir sorundur ve hukuki mücadele gerektirebilir. Örnek mobbing davaları, mobbingin gerçek bir sorun olduğunu ve mağdurların haklarını savunabileceğini gösterir. Hem çalışanlar hem de işverenler, mobbingi önlemek, farkındalığı artırmak ve sağlıklı işyeri ortamları oluşturmak için çaba göstermelidir.

Mobbing Davası Kazananlar

Mobbing davası kazananlar, mahkemeye başvuran ve mobbingin varlığını ve olumsuz etkilerini kanıtlayan çalışanlardır. Mahkeme, mobbing mağdurlarının lehine karar vererek, işveren veya mobbinge neden olan kişi veya kişilerden tazminat talep edilmesini onaylar. Mobbing davası kazananlar, haklarının korunması ve mobbingin önlenmesi açısından önemli bir rol oynarlar.

Mobbing Davası Kazananları: Hukukun Adaleti ve İşyerinde Tacize Karşı Mücadele

İşyerlerindeki mobbing, çalışanların psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen, sürekli ve sistemli bir şekilde uygulanan zorbalık, taciz ve şiddet biçimini ifade eder. Mobbing, mağdurların iş yaşamını ciddi şekilde zedelerken, işyeri verimliliği ve huzuru üzerinde de olumsuz etkilere yol açar. Bu makalede, mobbing davalarını kazanan örnekler incelenecek ve bu kazanan davaların hukuki mücadelesi ele alınacaktır.

Mobbing Davası Kazananları ve Hukuki Mücadele

Örnek 1: Amir Tacizi ve Tazminat Davası

Bir finans şirketinde çalışan bir kadın, amiri tarafından sürekli olarak aşağılandığını, iş arkadaşlarına karşı kötüleyici söylemler kullanıldığını ve iş yükünün haksız yere artırıldığını iddia etti. Mobbingin etkisiyle ruhsal sağlığı ciddi şekilde bozulan çalışan, hukuki yardım alarak mobbing davası açtı. Mahkeme, amirin mobbing davranışlarını tespit etti ve mağdura manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Örnek 2: Ayrımcılık ve İşten Çıkartma Davası

Bir teknoloji şirketinde çalışan bir yazılım mühendisi, cinsiyeti nedeniyle amiri tarafından sürekli olarak ayrımcılığa uğradığını ve iş yerinde dışlandığını iddia etti. Mağdur, işten çıkarılmasının da ayrımcılık nedeniyle olduğunu savundu. Hukuki destek alarak dava açan mühendis, mahkemede mobbingin ve ayrımcılığın kanıtını sundu. Mahkeme, işverenin mobbing ve ayrımcılığı kanıtlayamadığını belirleyerek mühendisin işine iadesine ve tazminat ödenmesine hükmetti.

Örnek 3: İş Yerinde Sistematik Taciz ve Tazminat Davası

Bir perakende firmasında çalışan bir satış elemanı, yöneticisinin sürekli olarak iş yerindeki faaliyetlerini engellediğini, aşağıladığını ve iş arkadaşlarına karşı kötüleme yaptığını öne sürdü. Mağdur, mobbingin iş yerindeki verimliliği düşürdüğünü ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Hukuki mücadele sonucunda mahkeme, mağdura manevi tazminat ödenmesine karar verdi ve şirketi mobbingi önlemeye teşvik etti.

Mobbing Davası Kazananlarının Hukuki Mücadele Yolları

Kanıtların Toplanması: Mobbing davalarının temeli sağlam kanıtlar üzerine kurulur. Mağdurlar, taciz ve zorbalığı kanıtlayacak e-postalar, mesajlar, tanık ifadeleri ve günlük tutmalar toplar.

Profesyonel Hukuki Destek: Mobbing davaları karmaşık olabilir. Bir hukuk danışmanı veya avukat yardımı, davayı doğru bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir.

İş Mahkemeleri ve Süreçler: Mobbing davaları iş mahkemelerinde görülür. Mahkeme prosedürlerini ve iş mahkemelerinin yetkilerini bilmek önemlidir.

Dava Dilekçesi Hazırlığı: Dava dilekçesi, yaşanan mobbing olaylarını, etkilerini ve talepleri ayrıntılı olarak içermelidir.

Delillerin Sunumu: Dava sürecinde toplanan kanıtlar ve deliller mahkemeye sunulur. Bu deliller, amirin mobbing davranışlarını kanıtlamak için kullanılır.

Tanıkların İfade Verilmesi: Mobbing davası sırasında tanıkların ifadeleri, mağdurun iddialarını desteklemek veya çürütmek için kullanılır.

Mahkeme Duruşmaları ve Karar Aşaması: Mobbing davası sırasında taraflar ve avukatlar, mobbing olaylarını ve etkilerini mahkemeye anlatır. Mahkeme, argümanları değerlendirerek kararını açıklar.

Mobbinge Karşı Hukuki Mücadele ve Farkındalık

Mobbing davası kazanan örnekler, mobbingin iş yaşamını olumsuz etkilediğini ve mağdurların haklarını savunabileceğini gösterir. Hukuki mücadele, mobbing mağdurlarının adalet arayışını desteklerken, işyerlerinde de farkındalığı artırabilir. Hem çalışanlar hem de işverenler, mobbingi önlemek, adil işyeri kültürünü desteklemek ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak için çaba göstermelidir.

Kamuda Mobbing Davası Nereye Açılır?

Kamuda mobbing davası, çalışanın bağlı olduğu kamu kurumunun idari birimi olan İdare Mahkemesi’ne açılır. Mobbing mağduru çalışan, mobbing uygulayan amir, işveren veya diğer kişilere karşı mobbing davasını İdare Mahkemesi’nde açarak hakkını arayabilir.

Kamuda Mobbing Davası: İş Mahkemeleri ve Uygulama Detayları

Kamuda çalışanlar da özel sektör çalışanları gibi işyerinde mobbinge maruz kalabilirler. Mobbing, çalışanların psikolojik sağlığını olumsuz etkileyen, sürekli ve sistematik şekilde gerçekleştirilen zorbalık, taciz veya şiddet biçimlerini ifade eder. Kamuda mobbing davaları, iş mahkemelerinde görülür ve bu tür davalarda dikkate alınması gereken birçok ayrıntı vardır.

İş Mahkemeleri ve Yetkileri

Kamuda mobbing davaları, Türkiye’de iş mahkemelerinde görülür. İş mahkemeleri, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. Kamu sektöründe çalışanlar da işçi statüsünde olduğundan, mobbing davaları iş mahkemelerine taşınır.

Mobbing Davası Nereye Açılır?

Mobbing davaları, mağdurun çalıştığı kurumun bulunduğu ildeki il veya ilçe iş mahkemesine açılır. Kamuda mobbing davası açılabilmesi için belirli bir süre aşımı da vardır. Mobbinge maruz kaldığınız tarihten itibaren en fazla 6 ay içerisinde iş mahkemesine başvurmanız gerekmektedir. Süre aşımını kaçırmamak önemlidir.

Mobbing Davası Açma Süreci

Kanıtların Toplanması: Mobbing davası açmadan önce, mobbing olaylarını kanıtlayacak deliller toplanmalıdır. Bu deliller, e-postalar, mesajlar, tanık ifadeleri, günlük tutmalar gibi belgeleri içerebilir.

Hukuki Danışmanlık veya Avukatlık Hizmeti: Mobbing davaları hukuki süreçleri içerir. Bir hukuk danışmanından veya avukattan profesyonel destek almak, davayı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Dava Dilekçesi Hazırlığı: Mobbing davası açarken, mobbing olaylarını, etkilerini ve talepleri detaylı bir şekilde dile getiren bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

İş Mahkemesine Başvuru: Dava dilekçesi ve gerekli evraklarla birlikte, çalıştığınız ildeki il veya ilçe iş mahkemesine başvuru yapılır.

Duruşmalar ve Tanıklar: Dava sürecinde duruşmalar gerçekleşir. Mobbingin kanıtlanması için tanıkların ifadeleri de önemlidir.

Mahkeme Kararı: Mahkeme, tarafların argümanlarını ve kanıtları değerlendirdikten sonra kararını açıklar.

Mobbing Davası ve Farkındalık

Kamuda mobbing davası açmak, mağdurların haklarını savunma ve işyerinde adaletin sağlanması açısından önemlidir. Mobbingin hukuki yollarla mücadele edilmesi, hem mağdurların güçlü bir duruş sergilemesine hem de işyerlerinde mobbingin önlenmesine katkı sağlar. Hem çalışanlar hem de işverenler, mobbingin olumsuz etkilerini anlamak, önlemek ve adil çalışma ortamları oluşturmak için çaba göstermelidir.

Mobbing Davası ve Adaletin Sağlanması

Kamuda mobbing davası, mağdurların mobbinge maruz kaldıkları durumları yargı önüne taşıyarak adalet arayışını simgeler. İş mahkemeleri, bu tür davaların çözümünde önemli bir rol oynar. Mobbing mağdurları, hukuki danışmanlık veya avukatlık hizmeti alarak, davalarını güçlü bir şekilde yönetebilir ve işyerlerinde daha sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturulmasına

Mobbing Davası Açma Şartları: Adalet Arayışı ve Hukuki Süreç

Mobbing, iş yerlerinde çalışanların sürekli ve sistematik olarak psikolojik tacize, zorbalığa veya şiddete maruz kaldığı bir durumu ifade eder. Mobbing mağdurları, hukuki yollarla bu tür davranışlara karşı çıkabilirler. Bu makalede, mobbing davası açma şartları detaylı bir şekilde ele alınacak ve mağdurların adalet arayışında izlemesi gereken yol açıklanacaktır.

Mobbing Davası Açma Şartları Nelerdir?

Süre Aşımı: Mobbing davası açmak isteyen mağdurların, mobbinge maruz kaldıkları tarihten itibaren belirli bir süre içinde dava açmaları gerekmektedir. Türkiye’de bu süre 6 aydır. Mobbing olaylarından itibaren en fazla 6 ay içinde dava açılması şarttır.

Mobbingin Varlığının Kanıtlanması: Mobbing davası açmak için mobbingin varlığının kanıtlanması gerekmektedir. Mobbing, sürekli ve sistematik şekilde gerçekleşen psikolojik taciz, aşağılama, dışlama veya iş yükünün haksız yere artırılması gibi durumları içerir.

İşyeri İçi Hukuka Aykırılık: Mobbing davası açmak için, iş yerindeki mobbing davranışlarının hukuka aykırı olması gerekmektedir. İşyeri içi hukuka aykırı davranışlar, işverenin ve amirlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına gelir.

İşçi Statüsü: Mobbing davası açacak kişinin işçi statüsünde olması gerekmektedir. Yani bir işverenle iş ilişkisi içinde olan kişiler mobbing davası açabilir.

Mağduriyetin İspatı: Mobbing davası açarken, mobbing mağduru kişinin yaşadığı mağduriyeti kanıtlayacak deliller sunması gerekmektedir. Bu deliller, mesajlar, e-postalar, tanık ifadeleri, dokümanlar gibi belgeleri içerebilir.

Mobbing Davası Açma Süreci

Hukuki Danışmanlık Almak: Mobbing davası açmadan önce bir hukuk danışmanından veya avukattan profesyonel yardım almak, davayı doğru bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Kanıtların Toplanması: Mobbing davası açmak için gerekli olan kanıtları toplamak önemlidir. Bu kanıtlar, mobbing mağdurunun iddialarını destekleyen belgeler ve tanık ifadeleri olabilir.

Dava Dilekçesi Hazırlığı: Mobbing davası açmak için dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede mobbing olayları, etkileri ve talepler ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.

İş Mahkemesine Başvuru: Dava dilekçesi ve gerekli evraklarla birlikte ilgili iş mahkemesine başvuru yapılır. Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken tarihler ve prosedürler vardır.

Duruşmalar ve Mahkeme Kararı: Mobbing davası sürecinde duruşmalar gerçekleşir. Mahkeme, tarafların argümanlarını ve kanıtlarını değerlendirdikten sonra kararını açıklar.

Mobbing Davası ve Adalet Arayışı

Mobbing davası açmak, mağdurların adalet arayışını temsil eder. Mobbing mağdurları, hukuki süreçleri doğru bir şekilde takip ederek, iş yerlerindeki haksızlıklara karşı durabilirler. Mobbing davaları aynı zamanda işyerlerinde mobbingin önlenmesine de katkı sağlayabilir, çünkü hukuki yaptırımlar işverenleri daha duyarlı olmaya teşvik edebilir.

Mobbing Davası Açma ve Adaletin Sağlanması

Mobbing davası açma şartlarına uygun şekilde ilerlemek, mağdurların adalet arayışını hukuki yollarla desteklemesini sağlar. Mobbing mağdurları, profesyonel hukuki yardım alarak, kanıtlarını toplayarak ve hukuki süreçleri takip ederek mobbingle mücadele edebilirler. Mobbing davaları, iş yerlerinde adil ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayarak, hem mağdurların haklarını korur hem de mobbingin yaygınlığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Yaşanmış Mobbing Örnekleri: Psikolojik Tacizin Gerçek Yüzü ve Hukuki Mücadele

İşyerlerinde çalışanların maruz kaldığı mobbing, psikolojik taciz ve zorbalık biçimleri, çalışanların ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen ciddi sorunlardır. Mobbing, mağdurların iş performansını düşüren, motivasyonunu zedelerken aynı zamanda işyeri atmosferini de toksik hale getiren bir olgudur. İşte farklı sektörlerden yaşanmış mobbing örnekleri:

Örnek 1: Ofis Ortamında Psikolojik Şiddet

Bir reklam ajansında çalışan Aylin, amiri tarafından sürekli eleştirilen, aşağılanan ve iş arkadaşlarına karşı sürekli kötülenen bir pozisyonda çalışıyordu. Aylin, iş yerindeki bu olumsuz ortamın etkisiyle zamanla özgüvenini kaybetti, stres ve anksiyete yaşamaya başladı. Aylin, iş mahkemesine başvurarak mobbing davası açtı. Mahkeme, amirin psikolojik şiddet uyguladığını tespit etti ve Aylin’e manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Örnek 2: Sağlık Sektöründe Dışlama

Bir hastanede çalışan Emre, amirleri tarafından sürekli olarak iş arkadaşlarıyla iletişimi kesilmesi ve iş yerinde dışlanması talimatı verilen bir durumda çalışıyordu. Emre, iş yerindeki bu dışlama ve izolasyon nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Mobbingin etkisiyle iş performansı düştü ve ruhsal sağlığı olumsuz etkilendi. Emre, hukuki danışmanlık alarak mobbing davası açtı. Mahkeme, dışlamanın ve psikolojik şiddetin kanıtlandığını belirledi ve Emre’ye tazminat ödenmesine karar verdi.

Örnek 3: Eğitim Sektöründe Ayrımcılık

Bir okulda öğretmen olarak çalışan Deniz, amiri tarafından cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığını ve iş yükünün bilinçli olarak artırıldığını iddia etti. Deniz, iş yerinde yaşadığı bu ayrımcılığın etkisiyle işinden ve ruhsal sağlığından memnuniyetsizlik yaşadı. Hukuki destek alarak mobbing davası açan Deniz, mahkemede ayrımcılığın ve iş yükünün kanıtlandığını gösterdi. Mahkeme, Deniz’e tazminat ödenmesine hükmetti ve işvereni mobbingi önlemeye teşvik etti.

Örnek 4: Üretim Sektöründe Aşırı Baskı

Bir fabrikada çalışan Murat, amiri tarafından sürekli olarak aşırı iş yükü altına sokulduğunu ve mola vermesinin engellendiğini belirtti. Murat, aşırı baskı nedeniyle iş yerindeki motivasyonunu kaybetti, sürekli stres ve yorgunluk yaşamaya başladı. Mobbing davası açan Murat, mahkemede amirinin aşırı baskı ve iş yükü uyguladığını kanıtladı. Mahkeme, Murat’a tazminat ödenmesine karar verdi ve iş yerindeki bu tür davranışların önlenmesi için işverene uyarıda bulundu.

Mobbing Davasında Hukuki Mücadele ve Sonuçlar

Yaşanmış mobbing örnekleri, mobbingin çalışanların yaşamını nasıl etkileyebileceğini ve hukuki mücadele ile adaletin sağlanabileceğini göstermektedir. Mobbing mağdurları, hukuki destek alarak, iş yerindeki haksızlık ve psikolojik tacize karşı çıkabilirler. Mahkemeler, mobbing davranışlarının varlığını ve etkilerini değerlendirdikten sonra mağdura tazminat ödenmesine veya işverenin uyarmasına karar verebilir. Bu örnekler, mobbingin ciddi bir sorun olduğunu vurgularken, mağdurların haklarını savunabileceklerini ve iş yerlerinde adil bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlayabileceklerini göstermektedir.

Mobbing Davası Sonuçları: Adaletin Tecellisi ve İşyerinde Değişim

Mobbing davaları, çalışanların iş yerinde maruz kaldığı psikolojik taciz, zorbalık ve şiddet gibi olumsuz davranışların hukuki yollarla ele alındığı önemli hukuki süreçlerdir. Bu davaların sonuçları, hem mağdurların adalet arayışına cevap verirken hem de iş yerlerinde olumlu değişikliklerin gerçekleşmesine katkı sağlayabilir. İşte mobbing davalarının olası sonuçları:

Tazminat Ödemesi:

Mobbing davalarında mahkemeler, mağdurlara maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedebilir. Maddi tazminat, mağdurun yaşadığı ekonomik zararları karşılamayı amaçlar. Manevi tazminat ise psikolojik sıkıntı ve rahatsızlık nedeniyle ödenir. Bu tazminatlar, mağdurların yaşadığı zorlu süreçleri telafi etmeyi amaçlar.

İşe İade Kararı:

Mobbing sonucunda işten çıkarılan veya istifaya zorlanan mağdurlar, iş mahkemelerinde işe iade talebinde bulunabilir. Eğer mobbing davranışları işveren veya amir tarafından kanıtlanırsa, mahkeme işe iade kararı verebilir. Bu, mağdurların işlerine geri dönmesini sağlayabilir.

İşverene Uyarı veya Cezalar:

Mobbing davası sonucunda mahkemeler, işverenleri mobbingi önlemeye teşvik etmek veya cezalandırmak amacıyla uyarabilir. İşverenlere, işyerinde adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaları gerektiği hatırlatılabilir. Aynı zamanda işverenlere, mobbing davranışlarını tekrarlamamaları veya mobbing mağdurlarına karşı hukuki yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bildirilebilir.

İşyerinde Değişiklikler:

Mobbing davaları sonucunda iş yerlerinde olumlu değişikliklerin yapılması yaygın bir sonuçtur. İşverenler, mobbing davaları sonrasında işyeri politikalarını gözden geçirebilir, çalışanlara yönelik eğitimler düzenleyebilir ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak için çeşitli önlemler alabilirler.

Halka Açıklama ve Farkındalık:

Mobbing davası sonuçları, kamuya açıklanarak mobbingin ciddiyeti ve önemi hakkında farkındalık yaratılmasına katkı sağlayabilir. Bu da işyerlerinin mobbingi önlemesi, çalışanlarına karşı daha duyarlı olması ve toplumsal bir değişimin başlamasına yardımcı olabilir.

Mobbingin Önlenmesi ve Dönüşüm:

Mobbing davası sonuçları, işyerlerinde mobbingin önlenmesi ve dönüşümünü teşvik edebilir. Mağdurların hukuki mücadelesi, işyerlerindeki mobbing davranışlarını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik bir ivme yaratabilir.

Mobbing Davalarının Toplumsal Etkisi

Mobbing davalarının sonuçları, sadece bireysel mağdurların adalet arayışını tatmin etmekle kalmaz, aynı zamanda işyerlerinde olumlu değişikliklerin gerçekleşmesine katkı sağlayabilir. Mobbingin hukuki yollarla ele alınması, hem mağdurlara destek olurken hem de işyerlerinde adil ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını teşvik eder. Mobbing davaları, iş dünyasında daha etik, saygılı ve işbirlikçi bir kültürün gelişmesine yardımcı olabilir.

Mobbing Davası Açma Şartları

Mobbing davası açma şartları şunlar olabilir:

  1. Mobbingin varlığının somut delillerle kanıtlanması.
  2. Mobbing mağduru çalışanın, mobbingin etkileri nedeniyle zarar gördüğünün ispatlanması.
  3. Mobbinge uğrayan kişinin öncelikle işveren veya amirine başvurarak durumu bildirmesi ve çözüm talep etmesi.

Mobbing Davası Açma Şartları: Adalet Arayışı ve Hukuki Süreç

Mobbing, iş yerlerinde çalışanların sürekli ve sistematik olarak psikolojik tacize, zorbalığa veya şiddete maruz kaldığı bir durumu ifade eder. Mobbing mağdurları, hukuki yollarla bu tür davranışlara karşı çıkabilirler. Bu makalede, mobbing davası açma şartları detaylı bir şekilde ele alınacak ve mağdurların adalet arayışında izlemesi gereken yol açıklanacaktır.

Mobbing Davası Açma Şartları Nelerdir?

Süre Aşımı: Mobbing davası açmak isteyen mağdurların, mobbinge maruz kaldıkları tarihten itibaren belirli bir süre içinde dava açmaları gerekmektedir. Türkiye’de bu süre 6 aydır. Mobbing olaylarından itibaren en fazla 6 ay içinde dava açılması şarttır.

Mobbingin Varlığının Kanıtlanması: Mobbing davası açmak için mobbingin varlığının kanıtlanması gerekmektedir. Mobbing, sürekli ve sistematik şekilde gerçekleşen psikolojik taciz, aşağılama, dışlama veya iş yükünün haksız yere artırılması gibi durumları içerir.

İşyeri İçi Hukuka Aykırılık: Mobbing davası açmak için, iş yerindeki mobbing davranışlarının hukuka aykırı olması gerekmektedir. İşyeri içi hukuka aykırı davranışlar, işverenin ve amirlerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi anlamına gelir.

İşçi Statüsü: Mobbing davası açacak kişinin işçi statüsünde olması gerekmektedir. Yani bir işverenle iş ilişkisi içinde olan kişiler mobbing davası açabilir.

Mağduriyetin İspatı: Mobbing davası açarken, mobbing mağduru kişinin yaşadığı mağduriyeti kanıtlayacak deliller sunması gerekmektedir. Bu deliller, mesajlar, e-postalar, tanık ifadeleri, dokümanlar gibi belgeleri içerebilir.

Mobbing Davası Açma Süreci

Hukuki Danışmanlık Almak: Mobbing davası açmadan önce bir hukuk danışmanından veya avukattan profesyonel yardım almak, davayı doğru bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

Kanıtların Toplanması: Mobbing davası açmak için gerekli olan kanıtları toplamak önemlidir. Bu kanıtlar, mobbing mağdurunun iddialarını destekleyen belgeler ve tanık ifadeleri olabilir.

Dava Dilekçesi Hazırlığı: Mobbing davası açmak için dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Dilekçede mobbing olayları, etkileri ve talepler ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.

İş Mahkemesine Başvuru: Dava dilekçesi ve gerekli evraklarla birlikte ilgili iş mahkemesine başvuru yapılır. Başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken tarihler ve prosedürler vardır.

Duruşmalar ve Mahkeme Kararı: Mobbing davası sürecinde duruşmalar gerçekleşir. Mahkeme, tarafların argümanlarını ve kanıtlarını değerlendirdikten sonra kararını açıklar.

Mobbing Davası ve Adalet Arayışı

Mobbing davası açmak, mağdurların adalet arayışını temsil eder. Mobbing mağdurları, hukuki süreçleri doğru bir şekilde takip ederek, iş yerlerindeki haksızlıklara karşı durabilirler. Mobbing davaları aynı zamanda işyerlerinde mobbingin önlenmesine de katkı sağlayabilir, çünkü hukuki yaptırımlar işverenleri daha duyarlı olmaya teşvik edebilir.

Mobbing Davası Açma ve Adaletin Sağlanması

Mobbing davası açma şartlarına uygun şekilde ilerlemek, mağdurların adalet arayışını hukuki yollarla desteklemesini sağlar. Mobbing mağdurları, profesyonel hukuki yardım alarak, kanıtlarını toplayarak ve hukuki süreçleri takip ederek mobbingle mücadele edebilirler. Mobbing davaları, iş yerlerinde adil ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayarak, hem mağdurların haklarını korur hem de mobbingin yaygınlığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Yaşanmış Mobbing Örnekleri

  1. Bir şirkette çalışan bir kadının, amiri tarafından sürekli olarak küçük düşürülmesi ve cinsel tacizlere maruz kalması nedeniyle açtığı mobbing davası.
  2. Bir öğretmenin, okul yöneticileri tarafından sürekli olarak baskı altına alınması ve haksız muameleye maruz kalması üzerine açtığı mobbing davası.

Yaşanmış Mobbing Örnekleri: Psikolojik Tacizin Gerçek Yüzü ve Hukuki Mücadele

İşyerlerinde çalışanların maruz kaldığı mobbing, psikolojik taciz ve zorbalık biçimleri, çalışanların ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen ciddi sorunlardır. Mobbing, mağdurların iş performansını düşüren, motivasyonunu zedelerken aynı zamanda işyeri atmosferini de toksik hale getiren bir olgudur. İşte farklı sektörlerden yaşanmış mobbing örnekleri:

Örnek 1: Ofis Ortamında Psikolojik Şiddet

Bir reklam ajansında çalışan Aylin, amiri tarafından sürekli eleştirilen, aşağılanan ve iş arkadaşlarına karşı sürekli kötülenen bir pozisyonda çalışıyordu. Aylin, iş yerindeki bu olumsuz ortamın etkisiyle zamanla özgüvenini kaybetti, stres ve anksiyete yaşamaya başladı. Aylin, iş mahkemesine başvurarak mobbing davası açtı. Mahkeme, amirin psikolojik şiddet uyguladığını tespit etti ve Aylin’e manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Örnek 2: Sağlık Sektöründe Dışlama

Bir hastanede çalışan Emre, amirleri tarafından sürekli olarak iş arkadaşlarıyla iletişimi kesilmesi ve iş yerinde dışlanması talimatı verilen bir durumda çalışıyordu. Emre, iş yerindeki bu dışlama ve izolasyon nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Mobbingin etkisiyle iş performansı düştü ve ruhsal sağlığı olumsuz etkilendi. Emre, hukuki danışmanlık alarak mobbing davası açtı. Mahkeme, dışlamanın ve psikolojik şiddetin kanıtlandığını belirledi ve Emre’ye tazminat ödenmesine karar verdi.

Örnek 3: Eğitim Sektöründe Ayrımcılık

Bir okulda öğretmen olarak çalışan Deniz, amiri tarafından cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığını ve iş yükünün bilinçli olarak artırıldığını iddia etti. Deniz, iş yerinde yaşadığı bu ayrımcılığın etkisiyle işinden ve ruhsal sağlığından memnuniyetsizlik yaşadı. Hukuki destek alarak mobbing davası açan Deniz, mahkemede ayrımcılığın ve iş yükünün kanıtlandığını gösterdi. Mahkeme, Deniz’e tazminat ödenmesine hükmetti ve işvereni mobbingi önlemeye teşvik etti.

Örnek 4: Üretim Sektöründe Aşırı Baskı

Bir fabrikada çalışan Murat, amiri tarafından sürekli olarak aşırı iş yükü altına sokulduğunu ve mola vermesinin engellendiğini belirtti. Murat, aşırı baskı nedeniyle iş yerindeki motivasyonunu kaybetti, sürekli stres ve yorgunluk yaşamaya başladı. Mobbing davası açan Murat, mahkemede amirinin aşırı baskı ve iş yükü uyguladığını kanıtladı. Mahkeme, Murat’a tazminat ödenmesine karar verdi ve iş yerindeki bu tür davranışların önlenmesi için işverene uyarıda bulundu.

Mobbing Davasında Hukuki Mücadele ve Sonuçlar

Yaşanmış mobbing örnekleri, mobbingin çalışanların yaşamını nasıl etkileyebileceğini ve hukuki mücadele ile adaletin sağlanabileceğini göstermektedir. Mobbing mağdurları, hukuki destek alarak, iş yerindeki haksızlık ve psikolojik tacize karşı çıkabilirler. Mahkemeler, mobbing davranışlarının varlığını ve etkilerini değerlendirdikten sonra mağdura tazminat ödenmesine veya işverenin uyarmasına karar verebilir. Bu örnekler, mobbingin ciddi bir sorun olduğunu vurgularken, mağdurların haklarını savunabileceklerini ve iş yerlerinde adil bir çalışma ortamı oluşturulmasını sağlayabileceklerini göstermektedir.

Mobbing Davası Sonuçları

Mobbing davası sonuçları, mahkemenin incelemesi ve değerlendirmesi sonucunda belirlenir. Eğer mahkeme, mobbingin varlığını ve mağduriyeti kanıtlanmış bulursa, mobbinge neden olan kişilere tazminat ödenmesine ve mobbingin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasına karar verebilir. Mobbing davası sonuçları, mobbing mağduru çalışanın haklarının korunmasını ve mobbingin önlenmesini amaçlar.

Mobbing Davası Sonuçları: Adaletin Tecellisi ve İşyerinde Değişim

Mobbing davaları, çalışanların iş yerinde maruz kaldığı psikolojik taciz, zorbalık ve şiddet gibi olumsuz davranışların hukuki yollarla ele alındığı önemli hukuki süreçlerdir. Bu davaların sonuçları, hem mağdurların adalet arayışına cevap verirken hem de iş yerlerinde olumlu değişikliklerin gerçekleşmesine katkı sağlayabilir. İşte mobbing davalarının olası sonuçları:

Tazminat Ödemesi:

Mobbing davalarında mahkemeler, mağdurlara maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedebilir. Maddi tazminat, mağdurun yaşadığı ekonomik zararları karşılamayı amaçlar. Manevi tazminat ise psikolojik sıkıntı ve rahatsızlık nedeniyle ödenir. Bu tazminatlar, mağdurların yaşadığı zorlu süreçleri telafi etmeyi amaçlar.

İşe İade Kararı:

Mobbing sonucunda işten çıkarılan veya istifaya zorlanan mağdurlar, iş mahkemelerinde işe iade talebinde bulunabilir. Eğer mobbing davranışları işveren veya amir tarafından kanıtlanırsa, mahkeme işe iade kararı verebilir. Bu, mağdurların işlerine geri dönmesini sağlayabilir.

İşverene Uyarı veya Cezalar:

Mobbing davası sonucunda mahkemeler, işverenleri mobbingi önlemeye teşvik etmek veya cezalandırmak amacıyla uyarabilir. İşverenlere, işyerinde adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaları gerektiği hatırlatılabilir. Aynı zamanda işverenlere, mobbing davranışlarını tekrarlamamaları veya mobbing mağdurlarına karşı hukuki yaptırımlarla karşılaşabilecekleri bildirilebilir.

İşyerinde Değişiklikler:

Mobbing davaları sonucunda iş yerlerinde olumlu değişikliklerin yapılması yaygın bir sonuçtur. İşverenler, mobbing davaları sonrasında işyeri politikalarını gözden geçirebilir, çalışanlara yönelik eğitimler düzenleyebilir ve adil bir çalışma ortamı oluşturmak için çeşitli önlemler alabilirler.

Halka Açıklama ve Farkındalık:

Mobbing davası sonuçları, kamuya açıklanarak mobbingin ciddiyeti ve önemi hakkında farkındalık yaratılmasına katkı sağlayabilir. Bu da işyerlerinin mobbingi önlemesi, çalışanlarına karşı daha duyarlı olması ve toplumsal bir değişimin başlamasına yardımcı olabilir.

Mobbingin Önlenmesi ve Dönüşüm:

Mobbing davası sonuçları, işyerlerinde mobbingin önlenmesi ve dönüşümünü teşvik edebilir. Mağdurların hukuki mücadelesi, işyerlerindeki mobbing davranışlarını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik bir ivme yaratabilir.

Mobbing Davalarının Toplumsal Etkisi

Mobbing davalarının sonuçları, sadece bireysel mağdurların adalet arayışını tatmin etmekle kalmaz, aynı zamanda işyerlerinde olumlu değişikliklerin gerçekleşmesine katkı sağlayabilir. Mobbingin hukuki yollarla ele alınması, hem mağdurlara destek olurken hem de işyerlerinde adil ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasını teşvik eder. Mobbing davaları, iş dünyasında daha etik, saygılı ve işbirlikçi bir kültürün gelişmesine yardımcı olabilir.

Memur Disiplin Hukukunda Mobing

Memur Disiplin Hukukunda Mobbing,  Mobbing uygulaması ilk olarak özel iş ilişkileri kapsamında ele alınsa da; Günümüzde kamu sektöründe sıklıkla gözlemlenebilen bir olgu olarak varlık kazanmıştır. Memur Disiplin Hukukunda Mobing

Mobbing yani korkutma eylemi; Birçok farklı fiil şeklinde gerçekleştirilebilen ve dolayısıyla somut olaylar bağlamında farklılık gösterebilen bir olgudur. Memur Disiplin Hukukunda Mobing

Memur disiplin hukuku kapsamında disiplin soruşturması ve disiplin cezası ile memurlara mobbing uygulanması mümkündür. Öyle ki Türkiye örneklerine baktığımızda; Mağdurların gözünü korkutmak amacıyla haklarında haksız disiplin soruşturmaları açıldığı ve haksız disiplin cezaları verildiği görülmektedir. Bu şekilde psikolojik yıldırma yoluyla mağdurun çalışma ortamından uzaklaştırılması amaçlanmaktadır.

Mobbing uygulayıcılarının asıl amacı mağduru çalışma ortamından uzaklaştırmak olsa bile; Mobbing eyleminin mağdurda yarattığı zarar çok net ve belirlenebilir değildir. Yani; Mobbing eyleminin verdiği zararlar kişiye hafif bir psikolojik zarar vermekten başlayıp son aşamada intihara kadar varabilmektedir. Bu da mobbing olgusunun ne kadar önemli olduğunun en net göstergesidir. Türkiye’de mobbing ile ilgili ayrı bir kanun bulunmamaktadır. Memur Disiplin Hukukunda Mobbing

Dünya çapında mobbing konusunda her ülkenin kendine özgü düzenlemeleri olduğu kabul edilmektedir. Yani mobbing konusunda evrensel bazı yasal düzenlemelerin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Nitekim son derece güncel bir kavramla ilgili yasal düzenlemelerin bu kadar sorunlu olması çelişkili bir durum olarak değerlendirilebilir. Öte yandan, yasalaştırma sorununun nedeni, kavramın doğasından da kaynaklanabilir.

Öyle ki mobbing uygulaması; Kişiye, eylemin türüne ve sonuçlarına göre farklılık gösterir. Bu durumda her somut olay; kendi şartlarına göre değerlendirme zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu durumda mobbing eylemi; somut ve tipik bir tanımın önünde engel teşkil etmektedir. Buna rağmen mobbing olgusunun kanunla düzenlenmesi; Uygulama birliği ve hukuki korumanın etkinliği açısından son derece faydalı olacağı açıktır. Net bir düzenleme olmasa bile; Bireylerin tabi olduğu özel kanunlar ve genel kanunlar kapsamında hak arama özgürlüğünün gereği olarak somut olaya göre mobbing fiiline karşı dava açılabilmesi mümkündür.

Nitekim belirtildiği üzere; Türkiye örneklerinde somut olaya göre değişen bir dizi adli ve idari davalar ile mobbinge karşı hak aramak artık uygulamada mümkün hale gelmiştir. Bu uygulamalar ise yeni mahkeme kararlarıyla sürekli gelişen mobbinge karşı bireylere yasal bir koruma sağlamaktadır.

Sonuçta mesele kanunla korunan hakların uygulanabilirliği de değil midir? Bu anlamda hukuku yorumlayan uygulayıcılar, mobbinge karşı koruyucu hukuk şemsiyesinin eksenini belirleyen kişiler olarak nitelendirilebilir. Bu nedenlerle konunun en kısa zamanda kanunla net bir şekilde düzenlenmesini temenni eder; Kanaatimizce son dönemde mobbing konusunda verilen olumlu mahkeme kararları, bireysel hakların kapsamının genişletilmesi ve her açıdan sevindirici olarak yorumlanmalıdır.

Türkiyede Mobbing Ve Kamu Sektöründeki Örnekleri

Türkiye’de mobbing uygulamaları evrensel oluşuma paralel olarak öncelikle özel sektör kapsamında ortaya konulmuştur. Mevzuatta mobbing uygulamalarına ilişkin net düzenlemeler bulunmamakla birlikte mobbing kavramı günceldir. Mobbinge ilişkin ilk yargı kararı, Ankara 8. İş Mahkemesi’nin 2006/19 E. ve 2006/625 K sayılı kararı olarak kabul ediliyor. Mahkeme, karar kapsamında işverenin işverenden yazılı savunma talebini değerlendirdi. Yılda beş kez çalışana ve mobbing uygulaması kapsamında küçük düşürücü ve küçük düşürücü davranışlara (yüksek sesle emir vermek, hakaret etmek gibi) maruz kalmak. Sonuç olarak mahkeme işçinin manevi tazminatına ve disiplin cezalarının iptaline karar vermiş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de 2007/42976 E. 2008/17137 K.  sayılı kararıyla ilk derece mahkemesinin kararını onamıştı. Söz konusu karar, mobbing uygulamasının adli makamlarca tanımlanması ve Türkiye için bir başlangıç olması açısından önemlidir. Mobbing uygulamalarına ilişkin olarak, 1475 sayılı İş Kanunu. 24 kapsamında işçinin haklı fesihten yararlanması ve iş sözleşmesini ihbarsız feshetmesi mümkündür. Memur Disiplin Hukukunda Mobbing

Uygulamanın çıkış noktası özel sektör olsa bile bu, mobbingin kamuda uygulanmadığı anlamına gelmez. Kamu sektöründeki mobbing uygulamasına somut bir örnek olarak Danıştay 1. Dairesi’nin aldığı bir karardan bahsetmek gerekir. Yüksek mahkeme söz konusu kararda; dekanın bir öğretim üyesine yönelik mobbing eylemlerinin cezai sorumluluğa yol açıp açmadığına ilişkin ceza davası açılmasına karar verdi. Olayda, müşteki öğretim üyesi; yurtdışındaki görevine ilişkin çekimser oy verilmesinin kasıtlı ve kasıtlı bir mobbing uygulamasına dayandığını vurguladı. Bu nedenle savcılığa başvuran öğretim üyesi, YÖK tarafından dekan hakkında soruşturma başlattı.

Yine de soruşturma sonucunda dekanın kovuşturmaya girmesine izin verilmedi. Bunun üzerine şikayetçi öğretim üyesi, söz konusu “yasaklama kararına” karşı Danıştay’a başvurdu. Danıştay, söz konusu “yasaklama” kararını iptal ederek, dekanın “görevi kötüye kullanma” suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdi.

Aynı etkinlik kapsamında; Kocaeli Sulh Ceza Hakimliği de mobbinge maruz kaldığını iddia eden öğretim üyesi lehine manevi tazminata hükmetmiştir. Bu kararlar benzer olaylara emsal teşkil etmesi açısından önemlidir. Bir başka emsalde ise bir öğretim üyesi; Profesör olarak görev yaptığı üniversitede bazı şirketlere mal/hizmet alımında imtiyaz verildiğini ve bu durumun devleti tehlikeye attığını savcılığa şikâyet etmiştir. Savcılık, soruşturma kapsamında çok sayıda kişiyi tutukladı ve ağır ceza mahkemesinde davalar açtı. Durumdan rahatsız olan rektör, şikayetçi öğretim üyesi hakkında arka arkaya dokuz disiplin soruşturması başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda; Öğretim üyesi suçlu bulunarak profesörlük unvanı elinden alındı ve üniversiteden ihraç edilmiştir. Öğretim Görevlisi; Söz konusu disiplin cezalarına karşı, hem Yükseköğretim Kurumu hem de mahkemeler aracılığıyla, biri kınama cezası dışında sekiz disiplin cezasına daha itiraz etmiştir.

Şikayetçi öğretim üyesi; rektör aleyhine mobbingden asliye hukuk mahkemesinde manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, şikayetçinin manevi tazminat talebini kabul etmiştir. Özellikle değinilen bu durum, mobbingin disiplin soruşturmaları ve cezalar yoluyla gerçekleştirilmesi açısından çalışmaya örnek teşkil etmektedir.

Bir diğer güncel olay ise; Üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin mobbinge maruz kaldığı gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinde açtığı manevi tazminat davasıdır. Olayda güvenlik görevlisi görevdeki 400 güvenlik görevlisi arasında marjinalize ediliyor. Hastane ve kampüs içerisinde sadece benim yerim değiştiriliyor. Beni hep yeni açılan bölümlere gönderiyorlar.

Hep sürgün, gelir giderim. “Beni uzaklaştırarak tecrit etmek istiyorlar” ifadeleriyle eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara maruz kaldığını iddia etti. Davacı, tuvalete gittiğinde bile hakkında tutanak tutulduğunu ve tüm bu yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. Dava; Rektör, emniyet müdürü ve emniyet görevlisi hakkında dava açılmıştır. Dava henüz sonuçlanmamış olsa bile; açısından son derece önemlidir.

Memur Disiplin Hukukunda Mobbingle Mücadele

Daha önce de belirtildiği gibi, yıldırma eylemi yatay veya dikey boyutta gerçekleşebilir. Ancak mobbing eyleminin türü somut olaya göre farklılık gösterebilmektedir. Tüm mobbing uygulamalarının sonucunda somut olaya göre eylem farklılığı olsa dahi; Çeşitli yıldırma eylemleri ile namus, haysiyet, şeref, kariyer gibi alanlara saldırılarak mağdurun psikolojik olarak yıpratılması amaçlanmaktadır. Mobbing uygulamalarının somut olaya göre çeşitliliği, söz konusu uygulamalara karşı uygulanacak hukuki yöntemin de değişkenlik göstermesine neden olmaktadır. Memur Disiplin Hukukunda Mobbing

İş Kanunu kapsamında çalışan bir kişi yıldırmaya maruz kalırsa, İş Kanunu md. 24 kapsamında ihbarsız fesih hakkının kullanılması imkanı doğarken; Memur olarak çalışan bir kişi mobbing mağduru ise izlenecek yol farklıdır. Çalışma başlığı kapsamında değerlendirildiğinde ise konuya memur disiplin hukuku çerçevesinde bakmak gerekmektedir. Memur disiplin hukuku uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen mobbing eylemleri, çoğunlukla mağdura yönelik haksız ve asılsız disiplin soruşturmaları ve cezaları şeklinde somutlaşmaktadır. Yukarıda belirtilen somut olaylar kapsamındaki uygulamalar da bu tespiti doğrulamaktadır.

Bu içerikte; Devlet memurlarına yönelik yıldırma uygulamalarına karşı izlenecek yollar da somut olaya göre değerlendirilmelidir. Öyle ki, genel kanun olarak kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yanı sıra, varsa özel kanunda ilgili memurun tabi olduğu hükümler de kanuna göre incelenmelidir.

Ancak konuyu genel olarak değerlendirmemiz gerekirse; Öncelikle Türkiye’deki ilgili mevzuattan kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye’de mobbing konusunda ayrı bir kanun bulunmamaktadır. Ayrıca mobbing uygulamalarına ilişkin yargılamalarda uygulanabilecek çok sayıda norm da mevzuat kapsamına dağılmıştır. Söz konusu mevzuata kısaca değinmek gerekirse: Anayasa’nın 125, 128 ve 129. maddeleri memur disiplin hukuku ile ilgilidir. Anılan maddelerden konuyla doğrudan ilgili olan şüphesiz 129. maddedir. Madde kapsamında disiplin işlemlerinde güvence ilkesi düzenlenmiştir. İlke içeriğinde disiplin cezalarında savunma hakkı ve disiplin cezalarının yargısal denetimi korunmaktadır. İlgili yönetmelik; 2010 değişikliğinden önce uyarı ve kınama yargı denetimi dışında tutulurken, sık sık eleştirilen bu istisna kaldırılmış ve tüm disiplin cezaları yargı denetimine tabi tutulmuştur.

Kanaatimizce bunlara ek olarak hukukun üstünlüğü (md. 2), eşitlik ilkesi (md. 10), kişi dokunulmazlığı ilkesi (md. 17) ve hak arama hakkı (md. 36) mobbing kavramıyla da ilişkilidir.  Devlet Memurları Kanunu kapsamında “disiplin” başlıklı yedinci fasılda yer alan 124. madde ve devamı mobbing uygulamalarına karşı yapılacak başvurularda kullanılabilmektedir. 13.02.2011 tarihli kanun değişikliği sonrası “İtiraz” başlıklı 135. maddesi kapsamında; Uyarı ve kınama cezalarına karşı Anayasa’nın 129. maddesi uyarınca yargı yolu açıldı. Böylece Anayasa’nın 36. ve 125. maddelerine istisna teşkil eden uygulamaya son verildi.

Öte yandan uluslararası boyutta; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde korunan hakların mobbing yoluyla ihlal edilmesi halinde, diğer şartların da sağlanması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilecektir. Ancak şartların oluşması halinde 621685 sayılı Kanun kapsamında 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bireysel başvuru yolu84 ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilmesi halen mümkün görünmektedir.

Söz konusu bireysel başvuru usulü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuruyla büyük ölçüde paralellik göstermektedir. Ülkemizde son dönemde uygulamaya konulan bireysel başvuru yolunun amacına ulaşıp ulaşmayacağı belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik ancak ilk uygulamalardan sonra netleşecektir.

Genel bir kanun olan 657 sayılı Kanun kapsamındaki memurların disiplinine ilişkin hükümlerin yanı sıra, ilgili memurun tabi olduğu özel kanunda yer alan disiplin hükümleri de önem arz etmektedir. Bu nedenle daha önce de belirtildiği gibi; Memur disiplin hukuku kapsamındaki mobbing uygulamalarına yönelik adli başvuru süreci somut olaya göre farklılık gösterecektir. Ancak memur disiplin cezası kapsamındaki davaların tamamında. Bu bağlamda, memur disiplin hukuku kapsamında, mobbing uygulaması niteliği taşıyan haksız ve yıldırıcı bir disiplin cezasına çarptırılan mağdur memur, kanuna göre temyize gidilmesi öngörülüyorsa86 önce itirazını yapmalıdır.

Tabi olduğu özel hukuk; Özel hukukta itiraz usulü yoksa disiplin cezasının iptali için idari dava açma hakkını kullanmalıdır. Kanaatimizce, hak ve zaman kayıplarını önlemek için itirazla birlikte idari dava açılması yerinde olacaktır. Nitekim Danıştay’a göre temyiz başvurusu idari dava açma süresini durdurmaz. İdare mahkemesi davanın esasına girmeden önce re’sen bu süreyi gözlemlemek zorundadır. Davanın süresinde açılmadığı iddiası davanın her aşamasında ileri sürülebilir. İdari dava açma süresi, aksine bir düzenleme olmadıkça genel süre olarak ön kararın yazılı olarak tebliğini veya zımni ret süresinin bitimini takip eden günden itibaren altmış gündür. Memur Disiplin Hukukunda Mobbing

İdari dava yoluyla mağdur olan memur, hakkındaki disiplin cezalarını iptal edebilecektir. Somut olayda mobbing fiilleri nedeniyle idari davanın yanı sıra; Hukuk mahkemesinde açılacak manevi tazminat davası ile mağdurun manevi dünyasında meydana gelen zararın tazmini talep edilebilir. Manevi tazminat davası, kurum değil; Mobbing eylemini gerçekleştiren gerçek kişilere yöneltilmelidir. Ayrıca haksız disiplin cezası kapsamında mağdurun uğradığı maddi zarar (gelir kaybı gibi) varsa; Söz konusu maddi zararın tazmini hukuk mahkemelerinde açılacak maddi tazminat davası ile de talep edilebilir. Memur Disiplin Hukukunda Mobbing

Mobbing konusunda ayrı bir düzenleme olmaması nedeniyle; Açılan davalar sonucunda oluşturulan içtihatlar sayesinde hakların gelişimi sağlanabilmektedir. Türkiye’de mobbing uygulamalarıyla mücadele ciddi boyutlara ulaştı. Mobbing ile mücadele konusunda derneklerin kurulması, basında yer alan yıldırma haberlerinin çıkması ve bireylerin mobbing kavramı hakkında bilinçlenmesi bir bakıma yürütme organının da dikkatini çekmiştir. Nitekim Başbakanlık90 tarafından 19 Mart 2011 tarih ve 2011/2 sayılı “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” başlıklı bir genelge yayınlanmıştır. Memur Disiplin Hukukunda Mobbing

About The Author

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top