tedbir nafakası

Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası; Boşanma davası sırasında olduğu gibi boşanma davası açılmadan önce de geçici nafaka talep edilebilir. Tedbir Nafakası; Tedbir nafakasına hak kazanılması için kusur tespiti yapılmasına gerek yoktur. Tedbir Nafakası; İhtiyati nafakanın temelinde yatan felsefe, henüz sona ermeyen aile birliğinin, aile üyeleri kusurlu veya kusursuz olsa dahi devam etmesinden ve aile kurumunun yardım eden/yardım etmesi gereken bireylerden oluşan bir birim olmasından kaynaklanmaktadır. Tedbir Nafakası

Boşanma veya Ayrılık Talebi Olmadan Nafaka

Tedbir Nafakası; Türk Medeni Kanunumuzun 197. ve 200. maddelerine göre, birlikte yaşamanın durdurulması haklı bir sebebe dayanıyorsa, hakim eşlerden birinin diğerine yapacağı parasal katkı, konut kullanımı ve ev eşyaları ve eşlerin mallarının yönetimi. Bu tedbirlere ilişkin kararı etkileyen şartların değişmesi halinde eşlerden birinin talebi üzerine karar değiştirilebilir veya durumun gereklerine uygun ise alınan tedbir kaldırılabilir. Buradaki “birlikte yaşamanın kesilmesi” ifadesi, TMK’nın 167. maddesindeki ayrılık davasından farklıdır. Tedbir Nafakası

Boşanmak veya ayrılmak istemeyen ancak ayrı yaşamak için haklı bir sebebe sahip olan eş, herhangi bir boşanma veya ayrılma talebi olmaksızın, kendisi ve ortak çocukları adına, eşlerden birinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesinde nafaka talep edebilir.

Örneğin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a göre koruyucu tedbir kararı verilen eş, eşinden ayrılmak istemesine rağmen eşinden ayrılması sırasında maddi yardıma ihtiyaç duyabilir. Veya diğer eşin başka bir kusurlu davranışını ispatlayarak ayrı yaşama hakkının olduğunu ispat eden eş, geçici nafakaya hak kazanabilir. Talepte bulunan eş, ayrı kalmakta ve ekonomik olarak nafaka ihtiyacında haklı ve kusursuz olduğunu her türlü delille ispat edebilecektir.

Boşanma davasından önce kararlaştırılan nafaka, mahkeme tarafından bu konuda yeni bir karar verilinceye kadar devam eder. Taraflardan birinin geçici nafaka ile ilgili değişiklik/uyum talebinde bulunması halinde, yetkili ve sorumlu mahkeme ilk kararı veren Aile Mahkemesi olacaktır.

Boşanma Davasında Geçici Nafaka Talebi

Türk Medeni Kanunumuzun 169. maddesine göre:

“Boşanma veya ayrılık davası açıldığı zaman hâkim, davanın devamı süresince özellikle eşlerin barınması, geçim kaynakları, eşlerin mallarının yönetimi, çocukların bakım ve korunmaları ile ilgili olarak gerekli geçici tedbirleri re’sen alır.”

Boşanma davasının açılması ile birlikte TMK 169. maddesi uyarınca, şartların mevcudiyeti halinde hâkim, tarafların talebi olmasa dahi geçici nafaka kararı verebilir. Hâkim, durumun gereklerine ilişkin olarak yetkisi dahilindeki tüm tedbirleri otomatik olarak alacaktır.

Boşanma davasında tedbir nafakasına ilişkin kusur ve talep aranmaz

Boşanma veya ayrılık davası nedeniyle taraflardan birinin yoksulluğa düşmesi ihtiyati tedbir kararı için yeterlidir. Nitekim tedbir nafakasında kusur şartı aranmadığı için kusurlu eşin aldatan eş lehine yoksulluğa düşme ihtimaline göre nafaka hükmedilebilir. Ayrıca her iki tarafın da gelirinin olmaması nafaka sağlanmasına engel değildir. Dikkate alınan asıl konu tarafların gelir durumu değil, ekonomik güçleridir. [2017/1891 E., 2018/1577 K. Sayılı Yargıtay Kararı]

Taraflarca geçici nafaka talep edilmişse, hakim taleple sadakat ilkesi gereğince talep edilen miktardan fazlasını veremez. Ancak daha önce hükmetmiş olduğu ihtiyati nafakayı talep olsun veya olmasın gerekli gördüğü takdirde değiştirebilir, artırabilir veya azaltabilir.

Boşanma ile birlikte talep edilen nafaka, aynı katılma ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat gibi boşanmaya ikincil olduğu için herhangi bir masrafa tabi değildir. Mahkemece verilen geçici nafaka, boşanma davası sonuçlanıncaya kadar devam eder. Boşanma davası sonuçlandıktan sonra geçici nafaka ya tamamen kaldırılır ya da yoksulluk ve katılma nafakası olarak devam eder.

Yetişkin çocuklar için eşin nafaka talep etmesi söz konusu değildir. 18 yaşını doldurmuş yetişkin çocuk eğitimine devam ediyorsa kendisi tarafından nafaka talebiyle dava açılmalıdır.

Geçici nafaka kararına neden olan şartların değişmesi halinde, hâkim tarafından önceden belirlenen nafaka miktarı artırılabilir veya azaltılabilir veya nafakanın tamamen kaldırılmasına karar verilebilir.

Taraflardan birinin geçici nafaka ile ilgili değişiklik/uyum talebinde bulunması halinde, yetkili ve sorumlu mahkeme ilk kararı veren Aile Mahkemesi olacaktır.

İhtiyati Nafakanın Ödenmemesi Halinde Alacaklının Hakları

Nafakaya karar verilmesi halinde, nafaka borçlusu bu borcu gönüllü olarak yerine getirmezse nafaka alacaklısı tarafından icra takibi başlatılabilir. Boşanma ve ayrılık davalarında, geçici nafaka kararı mahkemece ihtiyati haciz kararı verildiğinden, henüz bir hüküm verildiğinden söz edilemez; bu sebeple katılma ve yoksulluk nafakasında olduğu gibi icra yoluna değil, ilamsız icra yoluna gidilmesi gerekecektir.

Ayrıca nafaka alacaklısı alacağını icra yolu ile dahi alamamış ise alacaklı, İcra ve İflas Kanunumuzun 344’üncü maddesinde belirtildiği üzere:

Alacaklının şikayeti üzerine nafaka kararlarının gereklerini yerine getirmeyen borçluya üç aya kadar hapis cezası verilir. Hapis cezasının infazından sonra karar yerine getirilirse, borçlu salıverilir.

Borçlu, nafakanın kaldırılması veya azaltılması için dava açmışsa, ileri sürdüğü sebepler dikkate alınarak tutukluluğun infazı bu davanın sonuna bırakılabilir.

Geçici Nafaka ve Mahkemenin Ortalama Karar Süresinin Hesaplanması

Nafaka konusunda karar vermek için mahkemenin kusuru incelemeyeceğini belirtmiştik; mahkeme sadece tarafların ekonomik durumunu karşılaştıracak ve duruma uygun bir karar verecektir. Bunun için tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını incelemek gerekir. Mahkeme, sosyal ve ekonomik durumun incelenmesine karar verdikten sonra kolluk kuvvetleri ve sosyal hizmet görevlileri gibi çeşitli kamu görevlileri tarafından gerekli işlemler yapılarak mahkemeye rapor sunulur ve mahkeme somut olayı tespit edip ona göre karar verir.

Bu raporlama, çocukların yaş gruplarına göre tarafların ekonomik durumu ve ihtiyaçları, eğitim, bakım, beslenme, giyim, sağlık, ulaşım vb. ihtiyaçları gibi tüm yönleri kapsar.

Tüm bu işlemlerin tamamlanması ve mahkemenin uygun bir karar vermesi kesin olmamakla birlikte ortalama 4-5 ayı bulabilmektedir.

Nafaka taleplerine ilişkin hukuki ve ekonomik durumlarını mahkeme huzurunda ifade ederken yapabilecekleri hatalar ve yapabilecekleri usul ve esas hatalar nedeniyle çeşitli hak kayıpları yaşanabilmektedir. Bu nedenle alanında uzman bir Yenimahalle boşanma avukatı ile iletişime geçerek hukuki tavsiye ve dava desteği almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Glory Hukuk Yenimahalle avukat olarak uzman ve deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top