anlaşmalı boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Şartları

Son zamanlarda genel olarak eşlerin evlilik birliğinde ciddi bir artış olmuş ve evlenme oranları düşmektedir. Evlilikteki sorunlar nedeniyle Ankara’da boşanma davası ağırlıklı olarak aile avukatı aracılığıyla açılabilmektedir, dosyalara bakan mahkeme aile mahkemeleridir.  Öncelikle bilinmelidir ki; Mahkemelerde avukat tutma zorunluluğu yoktur ve en iyi boşanma avukatı olmasa bile herkes aile mahkemelerinde haklarını talep edebilir. Kişi İstanbul boşanma avukatları listesini araştırıp aile mahkemesi avukatı bulabilir ancak dosya takibinde avukat olma zorunluluğu yoktur. Anlaşmalı Boşanma Bu, çekişmeli ve çekişmeli boşanmalar için de geçerlidir.

Yani boşanma avukatlarına gerek yoktur. TMK’ya göre boşanma türü, nafaka, mal paylaşımı, tazminat ve eşlerin müşterek çocukları varsa velayet gibi hususları da içermektedir (tüm bu dosyalara bakan mahkeme: aile mahkemesi). İnternetten veya herhangi bir yerden temin edilen dilekçe şablonları ile belli bir oranda gerçekleştirilebilir; Hem hukuki kaybın bulunmaması hem de bu sürecin kolayca atlatılabilmesi vekâlet yoluyla gerçekleştirilmelidir. Hukuka uygun olarak dosya süreci ve dilekçe aşamasının yürütülmesi için avukatlık hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Maalesef avukatsız boşanma veya mal rejiminin tasfiyesi talebiyle açılan kişinin geri dönülmez hatalar yaptığı görülmektedir. Geri dönülmez sayılan hatalar nedeniyle kişi yeniden açma hakkını kaybedecek ve bu konuda hukuki bir yorum yapmaya bile gerek kalmayacaktır. Böyle önemli bir konu için bir avukata danışılmalıdır. Anlaşmalı Boşanma Göz ardı edilemeyecek bir konu olarak değerlendirilmelidir. Taraflar kendileri takip edebilirler ancak davayı kaybetmeyecek şekilde yürütmek zorundadırlar. Avukatlık hizmetinden yararlanılıp yararlanılmayacağı taraflarca kararlaştırılmalıdır.

Türk Medeni Kanunu, mal taksiminin detayları, açılacak boşanmanın gerekçesi, hangi delillerin (WhatsApp, SMS, video, fotoğraf, fatura) sunulacağına hakim bir boşanma avukatı, usulüne uygun olarak icrayı yürütür. Ayrıca kimlerin evden taşınma hakkına sahip olduğu, maddi ve manevi zararın tazmininin nasıl sağlanacağı konusunda uzman bir avukat hukuk çerçevesinde gerekli savunma ve bilgilendirmeyi yapacaktır. Sunulan beyan, iddia ve savunmalara dikkat edilmeli, delil dilekçesinde yer alan iddiaların somutlaştırılması için boşanma sürecinde uzman bir avukata başvurulmalıdır.

Unutulmamalıdır ki; Kendi araştırmasına dayanarak boşanma davası açan veya aleyhine açılan boşanma davasına cevap veren tarafın yanlış hamleler yaparak kazanma ihtimalini azaltabilir. Örneğin; Mal rejiminin tasfiyesi talebinde, evlilik öncesi mal üzerinde karşı tarafın hakkı olup olmadığı, evlilikten sonra satın alınan malın borcu varsa diğer eşin hakkı ne kadar olduğu bilgisi olmaksızın feshedilmediği ve kusurlu eşin mal rejiminin tasfiyesindeki hakkını kaybedip kaybetmeyeceği açılmaktadır. Bu durumda sadece kendi araştırmasına dayanılarak açılması sonucunda büyük bir hak ve zaman kaybına neden olmaktadır.

Avukat hukuk tecrübesine sahip olduğu için uzun vadede süreci hatasız bir şekilde devam ettirebilmektedir. Uzun vadede ise müşteri çıkarları gözetilerek süreç takip edilecektir. Çekişmeli boşanma, çekişmeli boşanmaya göre daha uzun sürer. Çekişmeli boşanmada, TMK’da belirtilen boşanma sebeplerinden biri esas alınarak dava açılmalıdır. Yarışmacı, boşanma sebebini kanunda belirtilen asıl sebebe dayanarak açacaktır. Bir sebep olmadan dosya açılamaz. Ayrıca sadece dosyanın içeriği değil, hukuk esasına göre de prosedür açılmalıdır.

Kısaca boşanma hukuku ile ilgili hukuki dosya şu ya da bu nedenle en kısa sürede avukatla birlikte açılacaktır. Aldatma durumunda sadece davanın devamı değil hukuki deliller de sunulacaktır. Boşanma davasında kusuru daha ağır olan eşin kusurunun ispatı, bunu delillerle ortaya koymak, aldatıyorsa bilişim yoluyla ispat etmek gerekir. Avukatlık hizmetinde delillerin hukuka uygun olup olmadığı belirlenecek ve mahkemeye sunulacaktır. Daha az kusurlu veya kusursuz olan eş, dava ve ceza konusunda deneyimli bir avukat aracılığıyla davayı yürütmelidir.

Hukuka uygun deliller sunarak müvekkili ile davayı yürütecektir. Boşanma hukukunda eşlerin her ikisinin de Türk vatandaşı olması gerekmez. Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması halinde birlikte ikamet hukuku uygulanacaktır. Ancak ortak ikamet kanunu olmadığında Türk hukuku uygulanabilmektedir. Böylece eşlerin boşanma davası Türk Medeni Kanunu’na tabi olacak ve Türk mahkemelerinde görülecek. Eşlerin müşterek çocukları varsa, taraflar velayet konusunda anlaşmalıdır. Ancak anlaşma olmazsa çekişmeli boşanma yoluyla boşanmaya karar verilir.

Velayet 18 yaşından küçük çocuklar için geçerlidir. 19 yaşını dolduran müşterek çocuğun reşit olma yaşına geldiğinde velayeti ana babaya verilmez. Örneğin; 15 yaşını dolduran müşterek çocuğun velayeti evlilik içinde anne ve babadadır. Velayet dışı taraf ile çocuk arasında kişisel bir ilişki kurulacaktır. Kişisel ilişki günleri ile ilgili TMK’ya uygun bir takip yapılacaktır. Diğer bir konu da tanıma ve tenfiz davasıdır. Yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için açılan davadır. İcrada boşanma davası, dava takibi gibi birçok işlem vekaleten yürütülecektir. Dava açacak kişinin kendisini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmesine karar verilmelidir.

Boşanmanın sebebi ve boşanmaya bağlı olarak açılan icra dosyaları önemli konulardır. Büromuz sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile dava sürecini yürütecektir.

Boşanma Davalarında Avukatların Rolü

Boşanma Davasının Açılması ve Takibi

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması zorunludur. Boşanma davalarında da benzer bir durum olacağı söylense de henüz böyle bir sistem getirilmedi. İster davacı ister davalı, boşanma davasından sorumlu olmalıdır. Hukuka uygun olarak boşanma dilekçesinin hazırlanması, delillerin sunulması ve duruşmada tanığın dinleneceğine dair beyanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, duruşmalar, hükmün aşaması, karara itiraz, müteakip avukatlık ücreti ve tazminat ödemesi detaylı bilgi gerektiren işlemler olup, avukatsız olarak yerine getirmeleri zordur.

Önemli bir durumda, dava takip edilmediğinde, mahkeme davanın reddine karar verir. Bu nedenle duruşmalara katılmakla yükümlüdür. Duruşma günü, davacı duruşmaya katılmadığında kararını verecektir. Davacı, dosyayı avukatı ile birlikte yürütüyorsa, duruşmaya katılımı davacı yerine avukatı ile gelebilecektir. Özellikle ilk duruşmada ön inceleme yapılacağı için katılım önemlidir. Duruşmaya müvekkil yerine avukat katılırsa yargılama sona ermez.

Eşin dilekçede yaptığı beyanlarda yazılmaması gereken hususları yazması tehlikeli bir durum olabilir. Taraflardan biri hukuki bir hata yaparsa aleyhine karar verilmesi mümkündür. Bu konu önemlidir, bu nedenle dava açmadan önce evliliğin sona ereceğinden emin olan taraf bir avukatla görüşmelidir. Avukatla dava açmaya karar veren kişi, avukatı adına genel vekaletname değil, boşanma için vekaletname düzenlemelidir. Boşanma kanununu bilen vekil, kanunda belirtilen boşanma sebepleri arasında hangi sebeplerin yer aldığına karar verecek ve boşanma davası açacaktır. Daha sağlıklı bir süreç sağlayan ve davaya hizmet eden avukat gerekli tüm işlemleri yapacaktır. Anlaşmalı Boşanma

Boşanma Davasında Delil Sunumu ve Tanık Dinleme

Her davada olduğu gibi boşanma davasında da en önemli unsur delildir. Tanık beyanı ve davada eşlerin elde ettiği deliller dosyaya sunulmalıdır. Tanık beyanı kesin delil olmamakla birlikte, kanuna ve hakkaniyete uygun olarak şahitlik yapmak zorundadır. Mahkemenin tanıkları dinleyeceği boşanma duruşmaları önemli duruşmalardır ve kararı etkileyebilecek durumları kapsar. Tanık bu konuda ifade verirken, lehinde tanıklık yapan kişinin davayı kaybetmesini engellemek için ne yazık ki yalancı tanıklık vakaları olabiliyor. Tanığın yalan söylediğini kanıtlamak için tanığın ifadesinin sonunda tanığa doğru soruları sormalıdır. Tanık duruşmasında hazır bulunmak ve hazır bulunmak önemlidir. Anlaşmalı Boşanma

Tanık, ifade vermeden önce inandığı değerler ve kutsal saydığı inançlar üzerine yemin etse de yalan şahitlik vakalarının önüne geçemez. Sonuç olarak yeminli tanığın doğru mu yoksa yalan mı söylediği bir ölçüde tanığın vicdanına kalmıştır. Tanığın ifadesinde çelişki varsa ve hakimin sorusuna cevap veremiyorsa, tanık doğruyu söylemese bile hakim kararı esas almayacaktır. Tanığın ifadesine karşılık tanığa nasıl soru sorulacağı kanunen düzenlenmiştir. Anlaşmalı Boşanma

Tanığa yöneltilmesi hukuken uygun olmayan sorular tanığa yöneltildiğinde hakim tarafından kabul edilmeyecektir. Tanığın ifade verdiği duruşmalar önemlidir. Tanığa nasıl soru sorulacağı ve tanığın yalanının sorunun içeriğinden saptırılması ortaya konulacaktır. Yani tanığın yalanını ifşa etmede tanık beyanı aleyhinize sonuçlanacak durum aleyhinize değil lehinize dönebilir. Bu durumda, davadaki karar lehinize olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top