boşanma mal paylaşımı

Boşanma Mal Paylaşımı

Boşanma sonrası kişilerin birbirlerinden ne talep edebilecekleri önemlidir ve evlilikten evliliğe farklılık gösterir. Eşler arasındaki mal rejiminin ne olduğu ve eşlerin ne zaman evlendiği sorulacak ilk sorulardır. Boşanırken Mal Paylaşımı

Boşanırken Mal Paylaşımı; Eşler 01.01.2002 tarihinden önce evlenmişlerse uygulanacak mal rejimi 743 sayılı Eski Medeni Kanun’a göre “mal ayrılığı” rejimi, 01.01.2002 tarihinden sonra evlenmişlerse kanuni mal rejimi, Uygulanacak olan ise “edinilmiş mala katılma” rejimidir. Edinilmiş mallara katılma rejimi yasal bir rejimdir ve taraflar isteğe bağlı mal rejimlerinden (mal ayırma rejimi, ortak mal ayırma rejimi ve mal ortaklığı rejimi) herhangi birini seçebilirler. Tarafların isteğe bağlı mal rejimlerinden herhangi birini seçmemeleri halinde uygulanacak rejim, kanuni mal rejimi, edinilmiş mal rejimine katılma olacaktır. Boşanırken Mal Paylaşımı

Mal Paylaşımı Davasında tarafların 3(üç) talebi olabilir.

Bu talepler aşağıda listelenmiştir.

  1. Katkı payı alacağı (01.01.2002 tarihinden önce alınan mallar için veya mal ayrımı rejimi seçilmişse bu rejim sırasında alınan mallar için)
  2. Katılma payı alacağı
  3. Değer artış payı alacağı

Öncelikle mal paylaşımı davasında nelerin talep edilebileceği belirlenmelidir. Daha sonra talepler dilekçede açıkça belirtilmeli ve hakime kolaylık sağlanmalıdır.

Katılma payı ve değer artış payının hangi durumlarda talep edilebileceği önemlidir.

Katkı Payı Alacağı,

Katkı payı, bir eşin 01.01.2002 tarihinden önceki dönemde diğer eş üzerinde kayıtlı olan gayrimenkul, mülk, araç, diğer değerli eşyaların (kişisel eşya) satın alınmasına yaptığı katkıdır. 01.01.2002 tarihinden önce satın alınan mallar, kayıtlı olan kişiye aittir. Bu durumda, karşı taraf malın satın alınmasına katkıda bulunduğunu ispat ederse, kendisine bir katkı payı verilecektir. İddianın temeli; Dava konusu malın iktisabı, korunması, onarımı ve benzeri amaçlarla harcanan para ve emek olabilir. Davacının maaşının, gelirinin, ziynet eşyasının davalıya şahsi mal edinimi vb. sebeplerle verilmesi iddiaya esas teşkil etmektedir.

Katılma Payı Alacağı,

Tarafların 2002 yılı ve sonrasında edindikleri mallara katılma rejimi hükümlerinden doğan taşınmaz ve taşıtların değerinin yarısı, karar tarihine en yakın tarihte alacak olacaktır. Katılma payı alacağında taraflardan birinin diğerine ait bir mal veya varlıklara katkıda bulunduğunu kanıtlama zorunluluğu yoktur.

Değer Artış Payı,

Bir eşin diğer eşin şahsi malına edinilmiş maldan veya kendi şahsi malından edindiği malvarlığına tasfiye anında yaptığı katkının orantılı halidir. Eşlerden biri, diğerine ait bir malın edinilmesine, korunmasına, iyileştirilmesine herhangi bir tazminat veya uygun bir tazminat almaksızın katkıda bulunmuşsa, bu malın değerinde meydana gelen artış için eşlerden alacak hakkına sahip olacaktır. Tasfiye edilir ve bu alacak, o mülkün tasfiye anındaki değerine göre hesaplanır; Amortisman durumunda katkı payının başlangıç değeri esas alınır.

Bu tür bir malın daha önce elden çıkarılması durumunda, hakim hakkaniyete göre diğer eşe ödenecek alacağı belirler.

Eşler yazılı bir anlaşma ile değer artışından pay almayı reddedebilir veya pay oranını değiştirebilirler.

Sonuç olarak,

Mal paylaşımı davası evlilikten evliliğe farklılık gösterdiği gibi talepler de birbirinden farklı olabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, eşler arasındaki mal rejimi, eşlerin evlendiği tarih ve eşler birbirlerinden talepte bulunduktan sonra dava açılması sürecin hızlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Mal paylaşımı son derece karmaşık zor bir süreç olabilir. Bu nedenle konusunda uzman bir Yenimahalle boşanma avukatı ile yola çıkmak haklarınız için önemlidir. Yenimahalle avukat olarak uzman ve deneyimli bir ekip ile hizmet vermekteyiz.

About The Author

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top