anonim şirketlerde sermaye artırımı

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Anonim şirketlerde sermaye artırımı, TTK m.339/2 gereğince ortaklık ana sözleşmesinde zorunlu olarak bulunması gereken rakamın yükseltilmesini ifade etmektedir. Anonim şirketlerde sermaye artırımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 456 ve devamında düzenlenmiştir.

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırım Kararı Almakta Yetkili Organ

Anonim şirketlerde sermaye artırımı Genel Kurulun yetkisindedir. Buna “Esas Sermaye Sistemi” denir. Anonim Şirketlerde, ilk veya değiştirilmiş esas sözleşme ile belirlenen tavan miktarına ve 5 yılı aşmamak kaydıyla belirlenen süreye kadar Yönetim Kuruluna da sermayeyi artırma yetkisi tanınabilir. Bu şekilde kurulan sermaye sistemine ise “Kayıtlı Sermaye Sistemi” denir.

Anonim şirketlerde hisse devri konusundaki yazmış olduğumuz makaleyi de bu kapsamda okuyabilirsiniz.

Anonim Şirketlerde Sermayenin Artırılması Yolları

Aşağıdaki yollardan biri ile sermaye artırımı yapılabilir;

 • Yeni hisse senedi çıkarmak
 • Mevcut ortakların sermaye paylarını attırmak
 • Şirketin yedeklerini ve dağıtılmamış kar paylarını, değer artış fonlarını, şirket borçlarını sermayeye çevirmek
 • Farklı bir tüzel kişilik ile birleşme/devralma yapılması

Sermaye Artırımında İzlenecek Süreç

Sermaye artırımına ihtiyaç duyulan anonim şirketlerde aşağıdaki sürecin takip edilmesi gerekmektedir:

 1. İlk olarak, yönetim kurulu, her ana sözleşme değişikliğinde olduğu gibi, sermaye artırımına yönelik ana sözleşme değişikliği önerisini hazırlar ve karara bağlar.
 2. Ardından, Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 456/2’ye uygun olarak genel kurul toplantısı düzenlenir ve sermaye artırım kararı genel kurul tarafından kabul veya reddedilir. Genel kurul kararı, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği bir toplantıda alınır ve toplantıda bulunan oyların çoğunluğu ile kabul edilir. İlk toplantıda nisap sağlanamazsa, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı düzenlenebilir.
 3. Genel kurulun sermaye artırım kararında kısıtlama olmaması durumunda, yönetim kurulu, pay sahiplerinin yeni sermayeye katılması için (rüçhan hakkını kullanmaları için) gerekli bildirimleri yapar ve iştirak taahhütnamelerini hazırlar. Yönetim kurulu, yeni pay alma hakkının kullanılma esaslarını belirler ve pay sahiplerine en az on beş gün süre verir.
 4. Sermaye artırımı ticaret siciline kaydedilmeden önce, yönetim kurulu tarafından belirtilen şartların yerine getirildiğini beyan eden bir beyanname imzalanır.
 5. Tüm bu adımlar tamamlandıktan sonra, genel kurulun aldığı sermaye artırım kararı ticaret siciline tescil edilir ve ana sözleşme değişikliği resmi olarak tamamlanır. Tescil edilen sermaye artırımı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir ve üçüncü kişilere duyurulur.

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuruda bulunurken gereken belgeler şunlardır

 • Müdürlüğe hitaben imza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış, müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı dilekçe
 • Genel kurul belgeleri
 • Usulüne uygun olarak yapılan toplantı davet belgeleri (yönetim organı üyeleerinin tamamının toplantıya katılamaması halinde)
 • Noter tasdikli yönetim kurulu belgeleri
 • Ana sözleşme tadil metni (ana sözleşme metnine tadil metnine ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.)
 • Sermaye artırım türüne göre düzenlenen beyan
 • Sermayenin paylar oranında en az ¼’ünün ödendiğine dair Bank Bloke Mektubu (Nakden arttırılan pay bedellerinin en az %25’inin kanuna uygun olarak; şirket adına banka nezdinde ki hesabına yatırılan)
 • Sermayenin paylar oranında en az 1/4’ünün ödendiğine dair Banka Bloke Dekontu (Banka mektubunu imzaya yetkili olanların imza sirkülerinin eklenmemesi halinde İstenmektedir.)
 • Mali Müşavir Raporu (Mali Müşavir Faaliyet Belgesi ASLI rapora eklenmelidir.)
 • Denetime Tabi Şirketlerde Denetçi Raporu
 • Bakanlık İzin veya Uygun Görüş Yazısı (15/11/2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında olan şirketler için)
 • Ayni Sermaye Değerlemesine İlişkin Mahkemece Atanmış Bilirkişi Raporu
 • Ayni Sermaye Üzerinde Sınırlama Olmadığına Dair İlgili Sicil Yazısı
 • Ayni Sermayenin Kayıtlı Olduğu Sicile Şerh Verildiğini Gösterir Belge (TTK 128 Ayrı bir sicil kaydı tutulmayan taşınırların ayni sermaye olarak konulmuş olması halinde, ilgili taşınırların güvenilir kişiye tevdi edildiğine ilişkin tevdi alanın da imzaladığı belge ticaret sicili müdürlüğüne verilir.)
 • Yönetim Organı Tarafından İmzalanmış Son Bilanço
 • İştirak Taahhütnameleri
 • Yönetim Kurulu Raporu
 • Genel Kurul Yetki Kararı
 • Noter Onaylı İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Kararı ( Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise)
 • Sözleşme Değişikliğine Olumsuz Oy Verenler Listesi ve Ortak Tebligat Adresi Belgesi (Şirket sözleşme değişikliğine ilişkin kararın, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette olduğuna karar verilmesi halinde)
 • Bakanlık Temsilcisi Görev Yazısı (Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Madde 32/a bendi uyarınca)

Sonuç

Sonuç olarak, anonim şirketlerin sermaye artırımı süreci, kanunda öngörülen düzenlemelere uygun şekilde alınan genel kurul kararı sonrası gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ticaret siciline tescil edilmesi adımları ile tamamlanır. Glory Hukuk ve Danışmanlık şirket avukatı ve ticaret avukatı olarak uzman ve deneyimli bir kadro ile hizmet vermektedir. Sizler de anonim şirketlerde sermaye artırımı konusunda danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız ofisimizi arayabilirsini.z.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top