tehdit suçu

Tehdit Suçu Cezası ve Şarlatı

Tehdit Suçu TCK’nın 106. Maddesi, Ankara Ceza Avukatı | olarak müvekkillerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla profesyonel makaleleri web sitemizde paylaşmaktayız. Bu yazımızda Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen tehdit suçunu, şartlarını ve tehdit suçunun cezasını açıkladık. Tehdit Suçu Şartları Ve Cezası

 Tehdit Suçu Nedir ?

Bu başlıkta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen “Tehdit” suçu kısaca incelenmiştir. Tehdit suçunun basit şekli Türk Ceza Kanunu’nun 106/1. maddesinde düzenlenirken, tehdit suçunun nitelikli şekli 106/2. maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit Suçu Şartları Ve Cezası

 Tehdit Suçu TCK 106

  Tehdit

MADDE 106- (1) Yakınının hayatına, bedensel veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunacağını söyleyerek başkasını tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığına büyük zarar vermek veya başka bir zarar vermekle tehdit ederse, mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Tehdit Suçu Şartları Ve Cezası

  (2) Tehdidin;

  Silahla,

İmzasız mektup veya özel işaretlerle, kişiyi tanınmaz hale getirerek, Birden fazla kişi tarafından birlikte, Mevcut veya sözde suç örgütlerinin yarattığı korkutma gücünden yararlanılarak, işlenmesi halinde fail iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit Suçu Özellikleri

Soruşturma Usulü

Tehdit suçunun başka bir kişinin hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunacağından söz edilerek işlenirse suç şikayete konu olmaz. Soruşturma ve kovuşturma resen yapılır. Bu durumda şikayetçi veya katılımcı şikayetten vazgeçerse kamu davası reddedilmez. Dosya savcılıkta ise savcılık soruşturma yapacak, dosya mahkemede ise mahkeme kovuşturmaya devam edecek. Ancak malvarlığına büyük zarar verecek veya başka zararlara yol açacak bir tehdit varsa soruşturma ve kovuşturma şikayete tabidir. Bu durumda müşteki veya katılımcı şikayetten vazgeçerse, savcılık şikayetin olmaması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Mahkeme, terkin durumunda şikayetin düşürülmesine karar verecektir.

Kovuşturma Usulü

Tehdit suçuna Türk Ceza Kanunu’nun 106/1. maddesinin 1. fıkrası. Tehdit fiilinde soruşturma savcılık tarafından resen yürütülür. Yine bu fıkra kapsamına giren fiiller mahkemece resen takip edilmeye devam edilir. Tehdidin nitelikli fiillerinin sayıldığı Türk Ceza Kanunu’nun 106/2. maddesinde belirtilen hallerde, tehdidin silahla, kişiyi tanınmaz hale getirerek, imzasız bir mektupla veya özel işaretlerle, daha mevcut veya sözde suç örgütlerinin yarattığı ürkütücü güçten yararlanarak birden fazla kişiyi bir arada Dava şikayete konu olmayacak ve savcılık tarafından resen soruşturma açılacak ve mahkeme resen kovuşturmaya devam edecektir.

Tutuklama Tedbiri

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100. tutuklama sebepleri sıralanmıştır. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ve tutuklama sebebi varsa, şüpheli veya sanık hakkında yakalama kararı çıkartılabilir. Şüpheli veya sanık kaçarsa, saklanırsa veya kaçacağına dair şüphe uyandıran somut olgular varsa, şüpheli veya sanık delilleri yok etmeye, gizlemeye veya değiştirmeye veya tanık, mağdur veya üzerinde baskı kurmaya çalışırsa. diğerleri ise kuvvetli şüphe varsa tutuklama emri çıkartılabilir. Bu kapsamda tehdit suçunun nitelikli hâlinde cezanın üst sınırı 2 yıldan fazla olmakla birlikte 5271 sayılı CMK’da katalog suç olarak değerlendirilmese de hakim huzurunda tutuklama kararı verebilir.

Uzlaşma Kurumu

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesi uyarınca, soruşturma ve kovuşturması şikayete dayalı olan şüpheli ile mağdur veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliği arasında ve Kanunda sayılan bazı suç türleri için uzlaştırmaya çalışılmaktadır. Türk Ceza Kanunu ne olursa olsun soruşturma ve kovuşturma şikayete dayalıdır. Tehdit suçunun 106/1. fıkrasının 2. cümlesinde sayılan “malvarlığı bakımından büyük zarara yol açacağı veya başka zararlara yol açacağı ibaresiyle tehdit eylemi” şikayete konu olması nedeniyle uzlaşmaya tabidir. Aynı zamanda, tehdit suçunun 106/1. fıkrasının birinci cümlesi 6698 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesinde sayıldığı için. 5271, şikayete konu olmasa dahi uzlaşma kapsamına girer.

 Korunan Hukuki Değer

Tehdit suçunda korunan hukuki değer, halkın huzur ve sükuneti olup, insanlarda güvensizlik duygusunun önüne geçmektedir. Tehdit altındaki kişinin özgürce karar vermesi ve kararını uygulaması mümkün değildir. Bu nedenle bu suç türünde bireyin iç huzuru ve hukuki güvenlik duygusunun korunması amaçlanmaktadır.

Tehdit Suçu Unsurları

Tehdit suçunun, maddi ve manevi iki unsuru vardır. Bunlar;

Maddi Unsur

 Fail

Tehdit suçu belirli bir suç değildir. Failin özel bir düzenlemesi yoktur. Bu suçun faili herkes olabilir. Cezaların bireyselliği ilkesi gereği tüzel kişiler bu suçun faili olamazlar.

 Mağdur

Suçun mağduru belirli bir kişi veya kimliği belirlenebilir bir kişi olmalıdır. Tehdidin konusunu oluşturan kötülük veya adaletsizliğin mutlaka mağdura yönelik olması gerekmez. Tehditler kişinin kendisine veya yakınlarına da yöneltilebilir. Akraba mutlaka akraba olmak zorunda değildir, kişinin bir arkadaşı veya arkadaşı da kişinin akrabası kapsamına girer. Yine bu durumda kanun koyucu tehdit fiilini hukuken cezalandırmaya karar vermiştir.

  Fiil

Tehdit suçunu işlemenin temel yolu, mağdurun kendisinin veya yakınının hayatına, bedensel veya cinsel dokunulmazlığına saldırıda bulunacağı gerekçesiyle tehdit fiilinin gerçekleştirilmesidir. Tehdit suçunda önemli olan ilerde gerçekleşecek saldırının mağdura bildirilmesidir. Aynı şekilde, saldırı hala haksız olmalıdır. Yine tehdit eyleminde kanun koyucu, kişinin malvarlığı açısından büyük zarara uğratacağı veya başka zararlar vereceğinden bahsetmekle tehdit fiiline herhangi bir sınırlama getirmemiş ve mal varlığı açısından yapılacak zarar büyüktür. Bu durumda hâkim, mağdurun gelirini, giderini, sosyal hayatını ve ekonomik durumunu bir bütün olarak değerlendirecek, malvarlığına iddia edilen zararın mahiyetini belirleyecek ve tehdit suçunun oluşup oluşmadığına karar verecektir.

 Manevi Unsur

Tehdit suçunun varlığı için genel kast yeterlidir. Bu suçun oluşumu açısından failin hangi saikle hareket ettiği önemli değildir. Aynı şekilde Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 05.04.2006 tarih ve 2004/6850 sayılı ve esas 2006/9045 sayılı kararında da belirtildiği gibi tehdidin muhatap üzerinde etkili olması gerekmez. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılmasına gerek yoktur. Tehdit suçunun manevi unsuru, genel kasttan oluşmakta olup, suçun hukuki tanımındaki unsurların bilerek ve isteyerek işlenmesi anlamına gelmektedir. Yani sebebin önemi yok. Failin şaka amaçlı tehdit edici sözler söylediği açıksa tehdit suçundan bahsetmek mümkün değildir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 05/07/2011 tarih ve 2009/9501 sayılı ve 2011/12093 sayılı kararında da belirttiği gibi, tehdidin nesnel olarak korku yaratması suçun oluşması için yeterlidir. Kullanılan ifadeler ciddi nitelikte değilse tehdit suçu oluşmaz.

  Suçun Özel Görünüş Şekilleri

Suçun özel görünüş şekilleri 3 şekilde var olmaktadır. Bunları sıralarsak;

  Suça Teşebbüs

Tehdit suçuna teşebbüs mümkündür. Tehdit suçunun sonucu, eyleme bitişik bir suçtur. Ancak suçun tamamlanması için sonucun gerçekleşmesi şart değildir. Örneğin mağdur, tehdit eden eylemi ciddiye almayabilir veya korkmayabilir. Ancak mağdur tehdidin farkındaysa tehdit eylemi gerçekleşir. Aynı şekilde mağdura tehdit mektubu gönderilmiş, ancak elimizde olmayan nedenlerle mağdura ulaşmamışsa suç teşebbüs aşamasında kalmıştır.

Suça İştirak

Tehdit suçu iştirak açısından bir özellik göstermez, suça iştirakin her türlüsü tehdit suçunda gerçekleşmiş olabilir. Bu kapsamda tehdit suçunda fail, kışkırtma ve yardım fiilleri mümkündür.

 Suçların İçtiması

Fail, birden fazla kişiyi tek bir fiille tehdit etmiş veya aynı suçu işlemeye karar vererek aynı mağduru farklı zamanlarda tehdit etmişse zincirleme suç hükümleri uygulanabilir. Tehdit suçunda da, başka bir suçun unsurunun yağma veya mesken dokunulmazlığını ihlal suçu olduğu suçlar için bileşik suç hükümleri uygulanır ve faile tebligat suçundan dolayı ceza verilmez. tehdit. Türk Ceza Kanunu’nun 106/3 maddesi uyarınca, tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde bu suçlar için ek ceza verilir. Hükümlerine göre gerçek toplantı kuralları uygulanır.

Tekerrür

5237 Sayılı Tip Ceza Kanunu’nun 58. maddesinde suçun tekrarı düzenlenmiştir. TCK 58. Önceki bir suç için verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suç işlenirse tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmesine gerek yoktur. Tekerrür halinde ceza, mükerrerlere özgü infaz rejimine göre verilir. Ayrıca, ceza infazından sonra mükerrer hakkında denetimli serbestlik uygulanır. Fiilin işlendiği tarihte onsekiz yaşından küçük olanlar tarafından işlenen suçlar hakkında tekrar hükümleri uygulanmaz. Ayrıca tekrarı halinde, kanunun sonraki suça ilişkin maddesinde isteğe bağlı hapis ve adli para cezası öngörülmüşse hapis cezası verilir.

  Hukuka aykırılık

Tehdit eylemi, mağdura yapılan haksız bir saldırı olmalıdır. Saldırı yasalara aykırı olmalıdır. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 26. maddesi (1) uyarınca hakkını kullanana ceza verilmez. (2) Kişiye, mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hakka ilişkin rızası çerçevesinde işlenen bir fiil nedeniyle ceza verilemez. Suç şeklinde bir düzenleme var, örneğin kişi borcunu ödemeyen birini mahkemeye götürmekle tehdit ederse suç oluşmayacaktır.

Görevli Mahkeme

Tehdit suçunda cezanın alt ve üst sınırları dikkate alındığında, görevli mahkeme 5235 sayılı Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12 ve 14 üncü maddelerine göre Asliye Ceza Mahkemesidir. İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemeleri.

  Yetkili Mahkeme

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri kanunun 12. Maddesine göre davaya bakmak yetkisi suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

Tehdit Suçu Cezası 2022

Tehdit suçunun cezası ve yaptırımı 2 şekilde olmaktadır. Bunlar;

Tehdit Suçunun Temel Halinin Cezası (TCK 106/1)

Bir kimseyi, yakınının hayatına, bedensel veya cinsel dokunulmazlığına saldırmakla tehdit eden kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığına büyük zarar vermek veya başka bir zarar vermekle tehdit ederse, mağdurun şikayeti üzerine altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

 Tehdit Suçunun Nitelikli Halinin Cezası (TCK 106/2)

 (2) Tehdidin;

Silahla, Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit Suçu ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

Sanığa isnat edilen suçtan dolayı yargılama sonunda verilen ceza iki yıl (2) veya daha az hapis veya adli para cezası ise; Mahkeme, hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının ertelenmesi, yerleşik hükmün sanıklar açısından hukuki bir sonuç doğurmaması anlamına gelir. Mahkeme kararın açıklanmasını 5 yıl erteler. Sanık yeni bir suç işlemezse hakkında açılan dava düşer ve sonuç olmaz. Tehdit suçunda hâkimin hükmün açıklanmasının (HAGB) ertelenmesine karar verebilmesi için;

  1. a) Sanığın daha önce kasten bir suçtan hüküm giymemiş olması,
  2. b) Sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alınarak mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceğine karar verilmesi,
  3. c) Suçun işlenmesi nedeniyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen iade, iade veya tazmin yoluyla giderilmesi gerekir.

Sanık kabul etmezse hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verilmez. Sitemizde yer alan tüm yazı ve içeriklerin telif hakları Ankara Ceza Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu’na aittir. Sitemizde yer alan yazıların kopyalanması veya başka bir sitede yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Tahancı Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuzla müvekkillerimize her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Sıkça Sorulan Sorular:

 Sözlü Tehdit Cezası Nedir ?

Bir başkasını, yakınının hayatına, vücuduna veya cinsel dokunulmazlığına saldırmakla tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile; malı, 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Tehdit Suçu Nasıl Kanıtlanır ?

Tehdit suçu, tanıklar, ses kayıtları, whatsapp görüşmeleri, sms kayıtları, mail kayıtları vb. gibi iletişim dökümleri ile kanıtlanabilir.

Tehdit Eden Birine Ne Yapılır ?

Tehdit eden kişi hakkında, savcılığa veya karakola başvurarak suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Bu başvuru sırasında kişinin tehditlerinden korunmak adına ayrıca koruma talebinde bulunulabilir.

 Mesajla Tehdit Cezası 2023 Nedir?

Mesajla tehdit cezası sözlü tehdit cezasında olduğu gibi duruma göre 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top