ihtiyati haciz

İhtiyati Haciz

İhtiyati haciz, alacaklının alacağını tahsil edebilmek amacıyla malvarlığına yönelik olarak aldığı bir tedbir kararıdır. Bu tedbir, alacaklının alacağının mahkeme kararı ile kesinleşmesi beklenirken, borçlunun malvarlığını korumak ve alacağın güvence altına alınmasını sağlamak amacıyla alınır. İhtiyati haciz, yargı yoluyla gerçekleşir ve bir dava süreci ile başlar.

Hukuk sistemlerinin temel amacı, kişiler arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek ve adil bir şekilde hakları korumaktır. Bu amaç doğrultusunda ihtiyati haciz ve icra takip işlemleri, alacaklıların haklarını koruma ve borçluların yükümlülüklerini yerine getirme süreçlerini düzenlemektedir. İhtiyati haciz ve icra takip işlemleri, hukuki yolların kullanılmasıyla alacaklı ve borçlu arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlar.

İçindekiler

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, alacaklının alacağını tahsil edebilmek amacıyla mahkemeden talep ettiği bir tedbirdir. Bu tedbir, borçlunun malvarlığını dondurarak, borçlunun malvarlığını satmasını veya elden çıkarmasını engeller. İhtiyati haciz, borçlu tarafından gelecekte yapılabilecek malvarlığı işlemlerinin etkisini azaltır ve alacaklının haklarını güvence altına alır.

İcra Takip İşlemi Nedir?

İcra takip işlemi, bir borçlunun ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda, alacaklının alacağını tahsil etmek için başvurduğu hukuki bir süreçtir. İcra takibi, mahkemeye gitmeden, icra daireleri tarafından yürütülür. İcra takip işlemi çeşitli aşamalardan geçer ve borçlunun malvarlığı üzerindeki haklarına hukuki sınırlamalar getirebilir.

İhtiyati Haciz ve İcra Takip İşleminin Süreci:

 1. Başvuru:Alacaklı, ihtiyati haciz veya icra takip işlemi için mahkemeye veya icra dairelerine başvurur.
 2. Haciz Kararı veya Takip İlamı:Mahkeme veya icra daireleri, başvuruyu değerlendirerek ihtiyati haciz kararı veya takip ilamı çıkarır.
 3. Haciz İşlemi veya Takip Süreci:Haciz kararı veya takip ilamı doğrultusunda malvarlığı üzerinde haciz işlemi gerçekleştirilir. Bu süreç, borçlunun malvarlığının tespiti, değerlemesi ve gerektiğinde satışı gibi aşamaları içerebilir.
 4. Tahsilat veya Malvarlığının Satışı:İcra daireleri, alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla haciz altına alınan malvarlığını satışa çıkarabilir veya diğer yollarla alacağın tahsilini sağlayabilir.

Hak ve Yükümlülükler:

İhtiyati haciz ve icra takip işlemi sırasında, hem alacaklının hem de borçlunun hak ve yükümlülükleri bulunur. Borçlu, icra takibine itiraz etme hakkına sahiptir ve bu itirazlar mahkeme tarafından değerlendirilir. Alacaklının da işlemi usulüne uygun şekilde başlatması ve gerekli belgeleri sunması gerekmektedir.

Adil Yargılama ve Yargıtay Denetimi:

İhtiyati haciz ve icra takip işlemleri de adil yargılama prensipleri çerçevesinde yürütülür. Borçluların savunma haklarına saygı gösterilir ve yargı süreci şeffaf şekilde işler. Verilen icra takip kararları, gerektiğinde Yargıtay tarafından denetlenir ve hukuka uygunluk açısından incelenir.

Sonuç:

İhtiyati haciz ve icra takip işlemleri, alacaklıların haklarını koruma ve borçluların yükümlülüklerini yerine getirme amacını taşır. Bu süreçler, adil yargılama ilkelerine uygun şekilde yürütülmeli ve alacaklının hakları ile borçlunun savunma hakkı gözetilmelidir. Hukuki düzenlemeler ve yargı sistemi, bu tür işlemlerin düzenlenmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynar.

Dava Açıldıktan Sonra İhtiyati Haciz

Bir dava açıldıktan sonra mahkeme, talep edilmesi halinde alacaklının malvarlığını korumak amacıyla ihtiyati haciz kararı verebilir. İhtiyati haciz, davaya konu olan alacak miktarının teminat altına alınması ve borçlunun malvarlığının değerini azaltacak işlemlerden kaçınılması için uygulanır.

Hukuki uyuşmazlıkların çözümü için dava süreci başlatıldığında, davacı tarafın alacağını güvence altına almak amacıyla başvurabileceği bir yol ihtiyati hacizdir. İhtiyati haciz, dava sonuçlanana kadar borçlu tarafın malvarlığını donduran ve bu malvarlığını hukuki işlemlere kapatmayı amaçlayan bir tedbirdir. Dava açıldıktan sonra ihtiyati haciz işlemi, alacaklının haklarını koruma amacı güderken, yine de adil yargılama prensiplerine uygun bir şekilde yürütülmelidir.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, alacaklının alacağını teminat altına almak ve dava sürecinin sonuçlanmasına kadar borçlunun malvarlığını koruma altına almak amacıyla başvurduğu bir hukuki tedbirdir. Dava açıldıktan sonra, mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararıyla borçlunun malvarlığına geçici bir kısıtlama getirilir. Bu, davacının alacağını tahsil edebilmesi ve borçlunun malvarlığını hukuki işlemlerden koruyabilmesi için kullanılan bir yöntemdir.

İhtiyati Haciz Süreci:

 1. Başvuru:Davacı taraf, dava açıldıktan sonra ihtiyati haciz talebini mahkemeye sunar. Bu talepte, davacının neden ihtiyati haciz talebinde bulunduğu ve hangi malvarlığı değerlerinin haciz altına alınmasını istediği belirtilmelidir.
 2. Haciz Kararı:Mahkeme, ihtiyati haciz talebini değerlendirir. Eğer davacının alacağı hakkında ciddi bir belirti veya tehlike varsa, mahkeme ihtiyati haciz kararı verebilir.
 3. Haciz İşlemi:Mahkemenin verdiği ihtiyati haciz kararı doğrultusunda icra daireleri, borçlunun malvarlığı üzerine haciz işlemi gerçekleştirir. Bu süreç, malların tespiti, değerlemesi ve gerektiğinde satışı gibi aşamaları içerir.

Adil Yargılama Prensipleri:

İhtiyati haciz işlemi de diğer hukuki işlemler gibi adil yargılama prensiplerine uygun bir şekilde yürütülmelidir. Borçlunun savunma hakkı gözetilmeli, talep edilen ihtiyati hacizin gerekçesi ve dayanağı açıkça ortaya konulmalıdır. Aynı zamanda mahkeme, ihtiyati haciz talebinin gerekliliğini ve hukuki dayanağını değerlendirirken dikkatli olmalıdır.

Hukuka Uygunluk ve İncelenme:

Verilen ihtiyati haciz kararı, hukuka uygunluk ve mevcut delillerin sağlamlığı açısından değerlendirilir. Eğer ihtiyati haciz talebi hukuki dayanağa sahip değilse veya mahkeme tarafından yeterli delil sunulamamışsa, karar gözden geçirilebilir.

Dava Sonucu ve İhtiyati Haciz:

Dava sonuçlandığında, ihtiyati haciz kararının da sona erdirilmesi gerekir. Eğer davacı, davayı kazanırsa ihtiyati haciz kaldırılır. Eğer dava sonucunda borçlunun lehine bir karar çıkarsa, ihtiyati haciz altına alınan malvarlığı geri iade edilir.

Sonuç:

Dava açıldıktan sonra ihtiyati haciz, alacaklının alacağını güvence altına alma ve dava sürecinin sonuçlanmasını beklerken borçlunun malvarlığını koruma amacını taşır. Bu süreç, adil yargılama prensiplerine uygun bir şekilde yürütülmeli, mahkeme tarafından ihtiyati haciz talebinin hukuki dayanağı değerlendirilmeli ve hukuka uygunluk açısından incelenmelidir. İhtiyati haciz, alacaklı ve borçlu arasındaki dengeyi sağlayan bir tedbirdir ve hukukun üstünlüğünü korumayı amaçlar.

İİK (İcra ve İflas Kanunu) İhtiyati Haciz

İcra ve İflas Kanunu (İİK) kapsamında, alacaklının icra takibi başlatmadan önce alacağını güvence altına almak için ihtiyati haciz talebinde bulunması mümkündür. Bu talep, icra mahkemesi tarafından değerlendirilir ve gerekli şartlar sağlandığında ihtiyati haciz kararı verilebilir.

Hukuk sistemleri, alacakların tahsil edilmesi ve borçluların yükümlülüklerini yerine getirmesi için çeşitli hukuki araçlar sunar. Bu araçlardan biri de İcra ve İflas Kanunu (İİK) çerçevesinde yer alan ihtiyati hacizdir. İhtiyati haciz, alacaklının haklarını koruma amacı güderken, borçlunun malvarlığını hukuki işlemlere kapatmayı ve alacağın tahsilini sağlamayı hedefler.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, İİK kapsamında düzenlenen bir hukuki tedbirdir. Alacaklının, borçlunun malvarlığını hukuki işlemlerden korumak ve alacağını tahsil etmek amacıyla mahkemeden talep ettiği bir uygulamadır. İhtiyati haciz talebi genellikle dava açıldıktan sonra veya dava açılmadan önce yapılabileceği gibi, alacaklının lehine bir hüküm alıncaya kadar devam edebilir.

İhtiyati Haciz Süreci:

İhtiyati haciz süreci, genel olarak şu adımları içerir:

 1. Talep:Alacaklı tarafından icra dairesine veya mahkemeye ihtiyati haciz talebi yapılır. Talepte, alacak miktarı, alacağın kaynağı ve neden ihtiyati haciz talebinde bulunulduğu açıklanır.
 2. Karar:Mahkeme veya icra daireleri, ihtiyati haciz talebini değerlendirir. Eğer alacaklı tarafından sunulan deliller ve gerekçeler uygunsa, ihtiyati haciz kararı verilir.
 3. Haciz İşlemi:Verilen ihtiyati haciz kararı doğrultusunda, borçlunun malvarlığına ilişkin haciz işlemi başlatılır. Bu işlem, malların tespiti, değerlemesi ve gerektiğinde satışını içerebilir.
 4. İtiraz Hakkı:Borçlu taraf, ihtiyati haciz kararına itiraz hakkına sahiptir. İtiraz durumunda mahkeme, talepleri ve gerekçeleri değerlendirir.

Adil Yargılama ve Hukuki Denetim:

İhtiyati haciz işlemi de diğer hukuki işlemler gibi adil yargılama prensipleri çerçevesinde yürütülmelidir. Davacının hakları gözetilmeli, borçlunun savunma hakkı sağlanmalı ve mahkeme kararları gerekçeli olmalıdır. Aynı şekilde, İİK’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde ihtiyati haciz talepleri ve işlemleri hukuki denetimden geçer.

Dava Sonucu ve İhtiyati Haciz:

Dava sonucunda alacaklı taraf lehine bir hüküm çıktığında, ihtiyati haciz kararı genellikle kesinleşir. Borçlu, alacağı ödeyerek veya borçlu olduğu yükümlülüğü yerine getirerek ihtiyati hacizi kaldırabilir. Eğer dava sonucu borçlunun lehine ise, ihtiyati haciz altına alınan malvarlığı iade edilir.

Sonuç:

İİK çerçevesinde düzenlenen ihtiyati haciz, alacaklının haklarını koruma ve alacağın tahsilini sağlama amacı taşırken, borçlunun malvarlığını hukuki işlemlere kapatmayı amaçlar. Bu süreç, adil yargılama prensipleri çerçevesinde yürütülmeli, borçlunun savunma hakkı gözetilmeli ve hukuka uygunluk sağlanmalıdır. İhtiyati haciz, alacaklının lehine bir güvence sağlamak amacıyla kullanılan bir hukuki tedbirdir ve İİK’nın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde işlerlik kazanır.

İlama Dayanan İhtiyati Haciz

Bir ilama (mahkeme kararı) dayanan ihtiyati haciz, ilgili mahkeme tarafından bir dava sonucunda verilen bir karara dayanarak alacaklının malvarlığına yönelik olarak alınan tedbir kararıdır. Bu tür ihtiyati hacizlerde, ilgili davaya konu olan alacağın tahsilatı için alacaklı tarafından başvuru yapılır ve mahkeme tarafından değerlendirilir.

Hukuki süreçlerde alacakların tahsil edilmesi ve borçluların yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla farklı yöntemler ve tedbirler bulunmaktadır. Bu tedbirlerden biri de “ılama dayanan ihtiyati haciz”dir. İlama dayanan ihtiyati haciz, alacaklının alacağını güvence altına almak amacıyla başvurduğu bir uygulamadır. Bu yazıda, ilama dayanan ihtiyati haciz kavramını ve işleyişini daha yakından inceleyeceğiz.

İlama Dayanan İhtiyati Haciz Nedir?

İlama dayanan ihtiyati haciz, alacaklının mahkemeden alacağını tahsil edebilmek ve borçlunun malvarlığını hukuki işlemlere kapatmak amacıyla talepte bulunduğu bir  haciz türüdür. Burada “ılama” terimi, mahkeme kararı anlamına gelir. Alacaklı taraf, alacağını ispatlayan ve alacaklılık durumunu gösteren bir mahkeme kararına sahipse, bu kararın dayandığı ilama sayesinde haciz talebinde bulunabilir.

İlama Dayanan İhtiyati Haciz Süreci:

İlama dayanan  haciz işlemi genellikle şu adımları içerir:

 1. İlama Dayanan Haciz Talebi:Alacaklının, mahkeme kararına dayandırdığı bir haciz talebi vardır. Bu talepte, alacaklının mahkemeden aldığı ilamın gerektiğini belirten açıklamalar bulunur.
 2. İcra Dairesi Başvurusu:Alacaklı, ilama dayanan haciz talebini icra dairelerine ileterek işlemin başlatılmasını sağlar.
 3. Haciz Kararı:İcra daireleri, alacaklının talebini ve mahkeme ilamını değerlendirerek haciz kararı verir.
 4. Haciz İşlemi:Verilen haciz kararı doğrultusunda, borçlunun malvarlığına haciz işlemi gerçekleştirilir. Malların tespiti, değerlemesi ve gerektiğinde satışı gibi aşamaları içerebilir.

İhtiyati Haciz ve İcra Takibi İlişkisi:

İhtiyati haciz, borçlu tarafın malvarlığını hukuki işlemlere kapatmayı amaçlar ve alacaklının güvence altına alacağını sağlar. Ancak ilama dayananhaciz işlemi, bir icra takibi başlatmaz. Eğer borçlu,haciz kararına rağmen borcunu ödemezse, alacaklının icra takibi başlatarak tahsilat yapması gerekebilir.

Adil Yargılama ve Hukuki Denetim:

İlama dayanan haciz işlemi de adil yargılama prensipleri çerçevesinde yürütülmelidir. Alacaklı ve borçlunun savunma haklarına saygı gösterilmeli, talep edilen haciz kararının hukuki dayanağı ve gerekçesi açıkça belirtilmelidir.

Dava Sonucu ve İhtiyati Haciz:

İlama dayanan  haciz, dava sonucuna göre değişkenlik göstermez. Ancak dava sonucunda borçlunun lehine bir karar çıkarsa,  haciz kararı kaldırılabilir. Eğer alacaklı, dava sonucunda hükmen alacak elde ederse, haciz uygulaması devam eder.

Sonuç:

İlama dayanan  haciz, alacaklının alacağını güvence altına alma ve borçlunun malvarlığını hukuki işlemlere kapatma amacını taşır. Bu süreç, adil yargılama prensipleri çerçevesinde yürütülmeli, alacaklının hakları ile borçlunun savunma hakkı gözetilmeli ve hukuka uygunluk sağlanmalıdır. İlama dayanan  haciz, alacaklının lehine bir güvence sağlama amacıyla kullanılan bir hukuki tedbirdir ve İcra ve İflas Kanunu’nun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde işlerlik kazanır.

Taşınmaz Üzerindeki İhtiyati Haciz Ne Zaman Düşer?

Taşınmaz üzerindeki haciz, ilgili mahkeme tarafından belirlenen süre veya koşullar gerçekleştiğinde düşer. Örneğin, davanın sonuçlanması, borçlunun borcunu ödemesi veya mahkeme tarafından  hacizin kaldırılması için verilen karar gibi durumlarda haciz düşer.

Hukuki süreçlerde alacakların tahsil edilmesi ve borçluların yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla çeşitli tedbirler ve işlemler bulunmaktadır. Bu tedbirlerden biri de taşınmaz üzerindeki hacizdir. Taşınmaz üzerindeki haciz, alacaklının alacağını temin etmek amacıyla borçlunun taşınmaz malvarlığı üzerine koyduğu bir tedbirdir. Ancak bu haciz, belli şartlara bağlı olarak düşebilir. İşte taşınmaz üzerindeki  hacizin ne zaman düşeceği ve bu sürecin nasıl işlediği konularına dair bir yazı:

Taşınmaz Üzerindeki İhtiyati Haciz:

Taşınmaz üzerindeki haciz, alacaklının alacağını tahsil edebilmesi ve güvence altına alabilmesi amacıyla, borçlunun taşınmaz malvarlığına koyduğu bir tedbirdir. Bu tedbir, alacaklının lehine bir mahkeme kararıyla gerçekleştirilir ve taşınmazın satışına veya üzerindeki hakların devrine engel olabilir.

Taşınmaz Üzerindeki İhtiyati Haciz Ne Zaman Düşer?

Taşınmaz üzerindeki haciz, belli şartlar gerçekleştiğinde veya alacaklının talebi üzerine kaldırılabilir. İşte taşınmaz üzerindeki  hacizin düşmesine sebep olan durumlar:

 1. Mahkeme Kararıyla Düşürme:Alacaklının talebi üzerine veya borçlu tarafından yapılan başvurular sonucu mahkeme,  hacizin düşmesine karar verebilir. Bu karar, mahkemenin değerlendirmesi sonucu verilir.
 2. Alacağın Ödenmesi veya Güvence Verilmesi:Borçlu, alacağı öder veya alacağın ödeneceğine dair yeterli güvence verirse, alacaklının  haciz talebi düşebilir.
 3. Alacaklının Talebi Üzerine Düşürme:Alacaklı tarafından, artık  hacize gerek olmadığına veya alacağın başka bir şekilde temin edildiğine dair talepte bulunulması durumunda mahkeme hacizi düşürebilir.

İcra Dairesinin Görevi:

Taşınmaz üzerindeki  hacizin düşürülmesi talebi, icra dairelerine iletilir. İcra daireleri, yapılan başvuruyu ve gerekçeleri değerlendirerek mahkeme kararına uygun bir şekilde ihtiyati haczi düşürebilir.

Sonuç:

Taşınmaz üzerindeki  haciz, alacaklının alacağını teminat altına almak amacıyla başvurduğu bir tedbirdir. Ancak belli şartlar altında veya talep doğrultusunda bu  haciz düşebilir. Mahkeme kararıyla, alacağın ödenmesi veya güvence verilmesi gibi durumlar, ihacizin düşmesine sebep olabilir. İcra daireleri bu süreci yönetirken adil yargılama prensiplerini gözetmeli ve hakların korunmasını sağlamalıdır.

İhtiyati Haciz ve HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

İhtiyati haciz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında düzenlenmiş bir tedbir kararıdır. aciz, HMK’nin ilgili maddeleri doğrultusunda alacaklı tarafından talep edilir ve mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), bir ülkenin hukuki işleyişini ve mahkeme süreçlerini düzenleyen temel yasalardan biridir. Bu kanun, hukuk davalarının işleyişi, dava açma usulleri, delillerin sunumu, yargılama süreçleri ve diğer hukuki prosedürleri içerir. Bu çerçevede,  haciz de HMK tarafından düzenlenen hukuki tedbirlerden biridir. İ haciz, alacaklının alacağını güvence altına almak ve borçlunun malvarlığını korumak amacıyla başvurabileceği bir yol olarak HMK içerisinde yer almaktadır.

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz, alacaklının dava sürecinin sona ermesini beklerken alacağını güvence altına almak amacıyla mahkemeden talep ettiği bir tedbirdir. Bu tedbir, borçlunun malvarlığını dondurarak, malvarlığı üzerindeki hukuki işlemleri kısıtlayan bir önlem olarak uygulanır. haciz, alacaklının alacağını tahsil edebilmesi ve borçlunun malvarlığını elden çıkarmasını engellemek amacıyla kullanılan etkili bir yoldur.

HMK ve İhtiyati Haciz:

HMK, hukuki işlemleri ve yargılama süreçlerini düzenlemesi açısından hacizi de içeren birçok hükme sahiptir.  hacizin temel amacı, davacının alacağını güvence altına alması ve davanın sonuçlanmasını beklerken borçlunun malvarlığını korumasıdır. HMK içerisinde  haciz ile ilgili düzenlemeler, dava türüne, alacak miktarına ve diğer faktörlere göre değişebilir.

İhtiyati Haciz Süreci HMK Kapsamında Nasıl İşler?

 1. Talep:Davacı, dava sürecinin başında veya başladıktan sonra HMK’ya uygun şekilde haciz talebinde bulunur. Talepte, alacağın neden güvence altına alınması gerektiği, talebin dayanağı ve malvarlığının değerlendirilmesi gibi bilgiler yer alır.
 2. HMK’nın İlgili Hükümleri: haciz talebi, HMK’nın ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. HMK, hacizle ilgili usul ve esasları belirler.
 3. Mahkeme Kararı:Mahkeme, davacının talebini ve sunulan delilleri değerlendirerek haciz kararı verebilir. Kararın dayanağı, gerekçesi ve hangi malvarlığının haczedileceği açıkça belirtilir.
 4. Haciz İşlemi:Mahkeme kararına uygun şekilde, icra daireleri tarafından haciz işlemi gerçekleştirilir. Borçlunun malvarlığı üzerine kısıtlamalar getirilir.

Hukuka Uygunluk ve Adil Yargılama:

HMK, ihtiyati haciz işlemi gibi hukuki tedbirlerin hukuka uygunluk çerçevesinde yürütülmesini sağlamayı amaçlar. Adil yargılama prensipleri doğrultusunda davacının ve borçlunun hakları gözetilir, gerekçeli kararlar verilir.

İhtiyati Hacizin İncelenmesi ve Kaldırılması:

HMK’ya göre, haciz kararının incelenmesi ve gerekirse kaldırılması mümkündür. Borçlu, haciz kararına itiraz edebilir ve mahkemeye başvurarak kararın kaldırılmasını talep edebilir.

Sonuç:

HMK, hukuki işlemleri düzenleyen bir kanun olarak, haciz gibi hukuki tedbirlerin nasıl işleyeceğini ve ne zaman düşeceğini belirler. haciz, alacaklının güvencesini sağlamak ve davanın sonuçlanmasını beklerken borçlunun malvarlığını korumak amacıyla başvurduğu etkili bir yoldur. HMK içindeki ilgili hükümler, hacizin işleyişini yönetirken adil yargılama ve hukuka uygunluk prensiplerine dikkat edilmesini sağlar. Bu sayede haciz, alacaklının ve borçlunun haklarının korunmasını amaçlayan bir hukuki araç olarak işlev görebilir.

İcra Takibinden Sonra İhtiyati Haciz

İcra takibi sırasında, alacaklı tarafından  haciz talebinde bulunmak mümkündür. Bu talep, icra mahkemesi tarafından incelenir ve uygun görülmesi halinde icra takibi sırasında da haciz kararı verilebilir.

Hukukun temel amacı, bireylerin haklarını korumak ve hukuka aykırı durumların çözümünü sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda alacakların tahsil edilmesi için icra takibi gibi hukuki süreçler mevcuttur. Ancak bazen icra takibinin sonuçlanmasıyla dahi alacakların tahsili güvence altına alınamayabilir. İşte bu gibi durumlarda devreye giren önemli bir hukuki tedbir, “icra takibinden sonra  haciz”dir.

İcra Takibi ve İhtiyati Haciz İlişkisi:

İcra takibi, alacaklının alacağını tahsil etmek amacıyla mahkemeden aldığı bir icra emriyle borçlunun malvarlığına veya gelirine haciz koyma işlemidir. Ancak bazen bu icra takibi sonucunda alacaklı, tahsil edilecek alacağı garanti altına almak ve borçlunun malvarlığının hukuki işlemlerden korunmasını sağlamak isteyebilir. İşte bu noktada icra takibinden sonra haciz devreye girer.

İhtiyati Haciz Nedir?

haciz, dava süreci devam ederken veya icra takibi sonucunda alacaklının alacağını güvence altına almak ve borçlunun malvarlığını koruma altına almak amacıyla başvurduğu bir tedbirdir. İcra takibi sonucunda alacağın tahsili sağlansa dahi, alacaklının mahkeme kararıyla haciz talep etme hakkı bulunabilir. Bu şekilde alacaklının hakkının hukuki süreç boyunca korunması amaçlanır.

İcra Takibinden Sonra İhtiyati Haciz Nasıl Uygulanır?

 1. İcra Takibinin Başlatılması:Alacaklının, borçlu aleyhine icra takibi başlatmasıyla süreç başlar.
 2. İcra Takibinin Sonuçlanması:İcra takibi sonucunda alacağın tahsili sağlansa dahi, alacaklının alacağı güvence altına almak amacıyla haciz talep etme hakkı vardır.
 3. Haciz Talebi:Alacaklı, icra takibi sonucunda elde ettiği icra emri veya ilgili mahkeme kararıyla  haciz talebinde bulunur.
 4. Mahkeme Kararı:haciz talebi mahkeme tarafından değerlendirilir. Eğer talep hukuki dayanağa sahipse ve alacaklı lehine bir tehlike veya haksızlık söz konusuysa, mahkeme  haciz kararı verebilir.
 5. Haciz İşlemi:Mahkeme kararına uygun şekilde, icra daireleri tarafından  haciz işlemi gerçekleştirilir. Borçlunun malvarlığına kısıtlamalar getirilir.

Sonuç:

İcra takibinden sonra haciz, alacaklının alacağını güvence altına almak ve dava sürecinin sona ermesini beklerken borçlunun malvarlığını korumak amacıyla başvurduğu bir tedbirdir. Bu tedbir, alacaklıların haklarının ve alacağın güvence altına alınmasının önemli bir yoludur.  haciz, icra takibinin ardından da hukuki sürecin etkili bir parçası olarak devam edebilir ve alacaklının alacağını koruma hakkını destekler.

UYAP’tan İhtiyati Haciz Takibi

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi), Türkiye’de yargı süreçlerini yönetmek amacıyla kullanılan bir bilgi sistemi ve platformudur. UYAP üzerinden haciz takibi, elektronik ortamda başvuru ve takip işlemleri ile gerçekleştirilebilir. UYAP, yargı süreçlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütmeye olanak sağlayan bir sistemdir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hukuk alanında da kullanılmaya başlanmasıyla, hukuki işlemler daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülebilmektedir. UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi), Türkiye’de hukuk sisteminin dijital dönüşümünü temsil eden bir projedir. Bu proje ile birlikte  haciz takibi gibi önemli hukuki süreçler de dijital platformda gerçekleştirilebilmekte ve paydaşlara büyük kolaylık sağlamaktadır.

UYAP Nedir?

UYAP, Ulusal Yargı Ağı Projesi’nin kısaltmasıdır. Türkiye’de adalet sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde işlemesi amacıyla başlatılan bu proje, hukuki süreçleri dijitalleştirerek yargılamaların ve hukuki işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamayı amaçlar. UYAP, mahkemeler, icra daireleri, avukatlar, kamu kurumları ve vatandaşlar gibi birçok paydaşın kolay ve hızlı bir şekilde hukuki işlemlerini gerçekleştirmesine imkan tanır.

İhtiyati Haciz Takibi UYAP Üzerinden Nasıl Yapılır?

 1. Giriş ve Yetkilendirme: haciz takibi yapmak isteyen avukat veya hukuki bir temsilci, UYAP sistemi üzerinden yetkilendirme işlemlerini gerçekleştirir. Bu adım, kullanıcının sisteme giriş yapabilmesi için gereklidir.
 2. İşlem Başlatma:Kullanıcı,  haciz takibi için gerekli belgeleri ve bilgileri sisteme yükler. Bu belgeler arasında icra emri veya mahkeme kararı gibi belgeler yer alabilir.
 3. Talep Oluşturma:UYAP sistemine yüklenen belgeler doğrultusunda, haciz talebi oluşturulur. Bu talepte alacağın tutarı, neden güvence altına alındığı gibi bilgiler yer alır.
 4. Mahkeme Değerlendirmesi:Talep, mahkeme tarafından değerlendirilir. Mahkeme, talebin hukuki dayanağını ve gerekliliğini inceler.
 5. Haciz Kararı: Mahkeme, talebi uygun bulduğunda  haciz kararı verir. Bu karar, dijital olarak UYAP sistemi üzerinden paylaşılır.
 6. İcra Dairesine İletme:Verilen ihaciz kararı, ilgili icra dairelerine iletilir. İcra daireleri, karara uygun şekilde borçlunun malvarlığına ilişkin haciz işlemlerini başlatır.
 7. İcra İşlemleri:İcra daireleri, mahkeme kararına uygun olarak borçlunun malvarlığına  haciz işlemi uygular. Bu işlem, malların tespiti, değerlemesi ve gerektiğinde satışını içerebilir.

Avantajları:

UYAP üzerinden haciz takibi yapmanın birçok avantajı vardır:

 • Hız ve Kolaylık: UYAP, işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayarak süreci hızlandırır.
 • Verimlilik: Belgelerin dijital olarak paylaşılması, verimliliği artırır.
 • İzlenebilirlik: İşlemler UYAP üzerinden takip edilebilir, durum güncellemeleri alınabilir.
 • Kolay Paylaşım: Belgeler elektronik olarak paylaşılabilir, fiziksel belge taşıma zorunluluğu ortadan kalkar.

Sonuç:

UYAP, haciz takibi gibi hukuki süreçleri dijitalleştirerek daha etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütmeyi sağlar. Bu sayede avukatlar, mahkemeler, icra daireleri ve diğer paydaşlar, hukuki işlemlerini daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilir. UYAP’ın getirdiği dijital dönüşüm, hukuki süreçlerin modern ve etkili bir şekilde yönetilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Yeni İcra Dairesi Modeli

Yeni İcra Dairesi Modeli; İcra Dairelerinin etkinliğinin artırılması amacıyla icra dairelerinin yeniden yapılandırılması amacını içeren YENİ İCRA DAİRESİ MODELİ, icra-iflas müessesesinin en önemli yeniliklerinden biridir. Yeni İcra Dairesi Modeli; Beş Avrupa ülkesinde yapılan inceleme sonucunda oluşturulan ve İspanya, Yunanistan ve Türkiye’nin ortaklığıyla başlatılan bu yeni icra dairesi modelinin olumlu ve olumsuz yönlerini incelemenin, geliştirmenin ve ortaya çıkarmanın zamanı geldi.

Projenin temel hedefi icra dairelerinde verilen hizmetin UYAP üzerinden yürütülerek hızlandırılması esasına dayanmaktadır. İeni İcra Dairesi Modeli; İcra – İflas Kurumu başta olmak üzere İ.İ.K. Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, Ticaret Kanunu, Avukatlık Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bankacılık Kanunu, İdari Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nu doğrudan uygulayan ve tam hakimiyet gerektiren bir alandır. Yeni İcra Dairesi Modeli

Belirtilen alanlarla ilgili olarak Adalet Bakanlığı, yeni icra dairesi modeli ile icra dairelerinde bütünlük, hiyerarşik yapı, koordinasyon, verimlilik, görev hızı ve makullüğü, mükemmellik ve ilerlemenin sağlanması, standardizasyon ve homojenleşme gibi hedefler belirlemiştir. Yeni İcra Dairesi Modeli

Yeni İcra Dairesi modelinde, icra dairesi pozisyon haritasında icra dairesi bir yönetici altında düzenlenmiştir.

Yeni Yürütme Ofisi Modeli Kurulması

Danışma/Kalite Ofisi en az 1 müdür yardımcısı ve katip, En az 1 müdür yardımcısı ve 1 katip Dosya/Arşiv, En az 1 Satış Ofisi müdür yardımcısı, 1 memur, Mali İşler ofisi en az 1 müdür yardımcısı, 1 katip, Ana/Aile Ofisi 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 memur, Tapu Müdürlüğü 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 1 katip, 1 icra memuru ve müdürlüğün tamamına hizmet veren 1 hizmetliden oluşmaktadır. İcra dairesi müdürünün görev tanımında icra dairesi yönetimi ile ilgili görevleri yerine getirmek, icra dairesinde işlerin koordinasyonunu ve düzenini sağlamak, özellikle İ.İ.K. olmak üzere mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmek olduğu belirtilmiştir.

İcra Dairelerinde Yeni Kurulan Büroların Görevleri

İcra Dairelerinde yeni oluşturulan ofislerden biri Danışmanlık ve Kalite Yönetimi Ofisi; Başta istişare için başvuranlar olmak üzere avukatların icra takibi talepleri ile davanın taraflarının dilek, öneri ve taleplerini ele alacak ve bu suretle icra dairesinin hizmet kalitesi yönetimine yönelik faaliyetlerde bulunacaktır. Dosya Arşiv Satış ve Mali İşler Bürosu; Adında ve sorumluluğunda sayılan büroların görevlerinin icra dairesi müdürünün denetim, gözetim ve talimatlarına uygun olarak planlanması, uygulanması ve düzenlenmesinden sorumlu büro olup, bir müdür bulunacaktır. Dosya Arşiv Ofisi, ilgili müdür yardımcısının yönetimindeki icra dairesine ait dosyaların uygun şekilde arşivlenmesinden, iletişim belgelerinin taranmasından, bildirimlerin, belgelerin sisteme geri gönderilmesinden ve fiziki olarak sisteme aktarılmasından ve talep ve belgelerin fiziki olarak iletilmesinden sorumludur. Mali İşlemler Bürosu, ilgili müdür yardımcısının yönetiminde; İcra dairesinin mali işlemleri- para tahsilatı, taraflara ödeme yapılması, ücretlerin tahsili ve finansmana aktarılması, icra dairesi hesaplarının muhasebesinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Satış Ofisi Müdür Yardımcısı; Taşınır ve taşınmazların satışı ile ilgili taleplerini incelemek, satışa hazırlık yapmak, satış işlemlerinin en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve limitler içinde kalmak için gerekeni yapar. İcra Müdürlüğü Merkez / Aile Dairesi; İcra ve iflas hukuku ile ilgili her türlü icra takibinin kabulünü, ön incelemesini, tebligat işlemlerinin tamamlanmasını, tebligat şerhini ve gerekirse aile hukuku takip işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

İcra Müdürlüğü İcra dairesi; Esas Aile ofisinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından büroya gelen haciz talep ve talimatlarını değerlendirir, haciz yapar ve muhafaza tedbirlerini alır, tüm kurum ve kuruluşlarla haciz yazışmaları yapar. İcra Müdürlüğü’nün icra memuru ve hizmetli kadrosunda çalışanlar; Ofisler ve mahkemeler arasında aktarılması gereken belge, dosya, diğer araç ve malzemelerin en uygun ve hızlı transferini sağlar.

Yeni Modelin Olumlu Ve Güçlü Yanları

Kısaca değindiğimiz bu yeni modelin olumlu ve güçlü yönlerine bakacak olursak;

 • Yeni icra dairesi modelinde aynı sayıda dosya ile çalışan personelin verimliliğinin dosya bazında klasik icra dairesi modelinde çalışan personel ile karşılaştırılması; yeni icra dairesi modelinin kadrosunun yaklaşık %20 oranında daha verimli çalıştığı tespit edilmiştir. (Ancak bu karşılaştırmanın daha doğru yapılabilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç vardır.)
 • Yeni icra dairesi modeli ile karar alma süreçlerinde hız, hata sayısının azaltılması ve talep birikiminin önlenmesi açısından uzmanlaşma klasik icra modeline göre çok daha faydalıdır. İ.İ.K genel müdürünün harekete geçmesi için öngörülen 3 günlük yasal süre bile artık gerekli değildir.
 • Uygulanan modelde özellikle avukatların, avukat yardımcılarının ve adliyede icra takibine ilişkin davanın taraflarının çalışma saatleri en aza indirilmiştir. Sonuç olarak, daha az zamanda daha fazla iş yapılabilir.
 • Sistemin gerektirdiği minimum fiziksel iş ve kırtasiye seviyesi hem ekonomik hem de ekolojik özelliklerini ön plana çıkarmaktadır.
 • Dosya içeriğinin ve uygulamalarının tamamının örnek olarak elektronik ortamda olması ve sisteme merkezi olarak kaydedilmesi, dosya ve belge kaybı, hırsızlık veya hukuka aykırı herhangi bir müdahalenin en aza indirilmesinde önemli bir adımdır. Bu durumda müdahalecilik ve fiziksel dosyanın tamamen yok edilmesi, geri alınabilirlik açısından büyük bir avantaj sağlar. Herhangi bir nedenle tüm dosyalar yok edilse bile, dairenin çok kısa bir süre içinde tekrar tam işlevsel hale gelmesi mümkündür.
 • Çalışan personelin davanın tarafları ile olan fiziki ilişkisinin en aza indirilmesi, her türlü istismarın önlenmesi açısından önemli bir yeniliktir.
 • İcra Direktörü ve personelinin para ile fiziki temasının ortadan kalkması, hukuka aykırı ve etik dışı ekonomik ilişkileri engelleyen bir yapı oluşturmaktadır.
 • Modelin öne çıkan bir diğer özelliği de dosyanın taraflarının bir araya gelmemesi nedeniyle dosyanın tarafları arasındaki husumetleri minimuma indirmesi ve oluşabilecek yeni husumetlere yol açmamasıdır.
 • Sistemin artık manuel olmaması, icra dairesi çalışanlarının tüm işlemlerinin dosya tarafları tarafından denetlenmesine olanak sağlamaktadır.
 • Sistemin manuel olmamasının bir diğer faydası da çalışanların performanslarının değerlendirilmesinde denetçilerin sübjektif değerlendirmelerinin ortadan kaldırılmasıdır.
 • Bu sistemin bir diğer avantajı da İcra Müdürlüğü tarafından yapılan tüm işlemlerin zamanında yapılıp yapılmadığı, yapılan işlerin sorumluları ve sonuçları gibi durumlarda şeffaflığın sağlanmasıdır.
 • Yeni İcra Dairesi sisteminde şeffaflık, İcra Müdürlüğü personelinin iş ve işlemlerinden kaynaklanan şikâyet sayısında, fiziki ilişkilerin azalması ve verimliliğin artması nedeniyle ciddi oranda azalmasına neden olmuştur.
 • Pilot bölgelerdeki uygulamalar, UYAP ile İcra ve İflas Kanunu’nun kodifikasyon sürecine yön verecektir.
 • İleride uygulanması ve üzerinde çalışılması planlanan yetkinin kontrollü bir şekilde avukatlara veya uzman icra direktörlerine devredilmesi sürecinde, bu sistemin esasını oluşturacak yetkinlik aşağıdaki şekilde kazanılacaktır: Adalet Bakanlığı ve ilgili kişilerin denetim ve denetimine tabidir.
 • Haciz yoluyla yapılan satışlarda; İhale katılımcısının elektronik ortamda kısmi teklif vermesi hukuka aykırı müdahaleleri engellerken; Satışın tamamen elektronik ortamda yapılacak olması tüm bu müdahaleleri en aza indirecektir. Bu anlamda yeni model, gerekli altyapının oluşturulması için daha uygundur.

Özetle

Özetlemek gerekirse, mevcut icra sistemini iyileştirmeyi amaçlayan yeni icra modelinin uygulanmasının pek çok güçlü yönü olduğu gibi bir takım olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen modelin gelişen çağın ihtiyaçlarına cevap arayan bir model olması onu daha çok tercih edilen bir konuma sokuyor. Ancak belirtmek gerekir ki; bu çalışma, icra- iflas hukukunda yapılacak yeni reformlarla desteklendiğinde hedeflenen sonuçlara ulaşacaktır.

Şirket ve Ticaret Hukuku

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top